PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2019

application/pdf program_wspolpracy_2019.pdf (520.2 KiB)

application/pdf uchwala_III_17_18.pdf (41.7 KiB)

application/pdf uchwala_II_10_18.pdf (32.9 KiB)


Informacja w wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Powiatu Łosickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Druki do pobrania:
OGŁOSZENIE

O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA ZŁOŻONYCH OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

 

Na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 t.j. z późn. zm.) Zarząd Powiatu Łosickiego zaprasza do wskazywania osób zwanych dalej kandydatami, na członków komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 w zakresie:

- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

- turystyki i krajoznawstwa;

  1. Celem naboru jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych w roku 2018.
  2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży. Posiedzenia komisji odbywać się będą w Starostwie Powiatowym w Łosicach w godzinach pracy urzędu.
  3. Zadania komisji konkursowej:

- ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do danego otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu ofert,

-  proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,

- proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert,

-  rekomendowanie zaopiniowanych ofert Zarządowi Powiatu Łosickiego.

4. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez  organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

- nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w konkursie;

- nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności;

- posiadają wiedzę w dziedzinach obejmujących zakres zadań publicznych określonych w „Programie współpracy Powiatu Łosickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

5.  Zgłoszenia należy składać na załączonym formularzu stanowiącym załącznik
do niniejszego ogłoszenia:

- pisemnie na adres:

Starostwo Powiatowe w Łosicach

ul. Narutowicza 6

08- 200 Łosice

- faxem:

nr faxu 83 357 19 29

- e-mailem: starostwo@losice.pl

od dnia 26.06.2018 r. do dnia  10.07.2018 r.

6. Każdorazowo, w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych, wynikających z „Programu współpracy Powiatu Łosickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”, w celu opiniowania składanych ofert Zarząd Powiatu Łosickiego powołuje imienny skład Komisji Konkursowej.

7. Spośród zgłoszonych kandydatów Zarząd Powiatu Łosickiego wybierze osoby do pracy w komisjach konkursowych, z uwzględnieniem wskazanych w formularzu zgłoszeniowym zadań publicznych.

Druki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy.pdf
Formularz zgłoszeniowy.docx


OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU ŁOSICKIEGO

O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU

WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2018

 

Cel i przedmiot konsultacji: wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Powiatu Łosickiego na temat „Programu współpracy Powiatu Łosickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”

Forma konsultacji: Publikacja projektu Programu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łosicach w celu zapoznania się organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów i przekazania opinii o projekcie Programu na formularzu, stanowiącym załącznik do ogłoszenia, (druk do pobrania), przesłanym:

a) w formie elektronicznej, jako załącznik do wiadomości w formacie PDF, na adres e-mail: starostwo@losice.pl, wiadomość powinna mieć tytuł „Konsultacje dotyczące programu współpracy na rok 2018”,

b) w kopercie na adres Starostwa Powiatowego w Łosicach ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice z dopiskiem: „Konsultacje dotyczące programu współpracy na rok 2018”, lub złożenie w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łosicach ul. Narutowicza 6.

Zasięg terytorialny konsultacji:

Teren Powiatu Łosickiego.

Termin konsultacji:

Początek konsultacji – 13 listopad 2017 r. zakończenie – 27 listopad 2017 r.

Adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt Programu:

Projekt Programu został opublikowany na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łosicach ww.powiat.losice.pl, Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łosicach oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łosicach, ul. Narutowicza 6.

Komórka i osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Druki do pobrania:

 
Uchwała Zarządu Powiatu Łosickiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych "Programu współpracy Powiatu Łosickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok" z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie znajduje sę na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łosicach pod adresem:

Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

 


Protokół z przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

application/pdf Protokol z konsultacji.pdf (431.2 KiB)