Dostawa Specjalnego Samochodu Pożarniczego Rozpoznawczo – Ratowniczego

W dniu 20.05.2015 r. został dostarczony specjalny samochód pożarniczy rozpoznawczo – ratowniczy z napędem 4x4 w ramach projektu „Rozwój współpracy transgranicznej w celu ochrony ludzi i środowiska w obszarze przygranicznym Polski i Białorusi” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013. Samochód będzie użytkowany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach.Konkurs fotograficzny „Na wschodzie, na zachodzie - Polska, Białoruś, Ukraina"

WST Programu ogłasza konkurs fotograficzny „Na wschodzie, na zachodzie - Polska, Białoruś, Ukraina" - spojrzenie przez obiektyw fotograficzny na unikatowość wschodnich regionów Polski oraz zachodnich regionów Białorusi i Ukrainy.


Ćwiczenia służb ratowniczych z Polski i Białorusi na terenach przygranicznych

W dniach 18 – 19 kwietnia 2015 r. na terenach Nadleśnictwa Sarnaki odbyły się praktyczne ćwiczenia pn. „Taktyka prowadzenia działań gaśniczych z zakresu gaszenia pożarów dużych kompleksów leśnych o charakterze zdarzenia kryzysowego” Ćwiczenia realizowane były w ramach projektu pn. „Rozwój współpracy transgranicznej w celu ochrony ludzi i środowiska w obszarze przygranicznym Polski i Białorusi” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013. Celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochrony środowiska poprzez poprawę gotowości  jednostek straży pożarnej do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych w obszarze przygranicznym.

W ćwiczeniach wzięły udział jednostki PSP i OSP z terenu powiatu łosickiego, kompania gaśnicza „SIEDLCE” Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego, strażacy i sprzęt Komendy Grodzkiej Straży Pożarnej z Brześcia (МЧС БРЕСТСКОЕ ОБЛАСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ), służby Nadleśnictwa Sarnaki, Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Łosicach, przedstawiciele Straży Granicznej, Wojska, Policji, Szpitala Powiatowego w Łosicach oraz grupa łączności kryzysowej tworzona siłami i środkami radiooperatorów – krótkofalowców i Harcerskiego Klubu łączności ZHP w Łosicach. Ogółem w ćwiczeniach wzięło udział 41 pojazdów pożarniczych oraz 10 pojazdów pomocniczych.

Celem ćwiczeń było również zapoznanie się z parametrami techniczno-użytkowymi oraz obsługą pojazdów zakupionych w ramach projektu w warunkach bojowych. Uczestnicy szkoleń wymienili się wiedzą i doświadczeniami zdobytym podczas ćwiczeń. Pozwoli to na efektywniejsze skoordynowanie działań służb w czasie wystąpienia zagrożenia na obszarach przygranicznych.

Cel ćwiczeń:

Praktyczne sprawdzenie i doskonalenie możliwości potencjału ratowniczego powiatu łosickiego oraz koordynacji działań prowadzonych przez służby ratownicze i podmioty współdziałające w złożonych sytuacjach, w zakresie ratowania życia, zdrowia i środowiska w przypadku zaistnienia katastrofy.

Cele szczegółowe:

 1. Doskonalenie metodyki organizacji, prowadzenia, kierowania i koordynowania długotrwałych, wielopłaszczyznowych działań ratowniczych z udziałem wielu współdziałających służb
  i podmiotów,
 2. Sprawdzenie i doskonalenie możliwości systemu ratownictwa i ochrony ludności powiatu łosickiego w zakresie ratowania życia, zdrowia, środowiska oraz usuwania innych zagrożeń
  w przypadku wystąpienia katastrof,
 3. Doskonalenie procedur ratowniczych związanych z realizacją z zakresu ratownictwa technicznego i gaszenia pożarów kompleksów leśnych,
 4. Doskonalenie współdziałania służb, inspekcji, straży i podmiotów zobowiązanych
   do niesienia pomocy po wystąpieniu katastrof i klęsk żywiołowych oraz organów administracji publicznej,
 5. Sprawdzenie oraz weryfikacja planów ratowniczych i planów reagowania kryzysowego
  w zakresie zabezpieczenia logistycznego działań ratowniczych oraz medycznego i socjalnego poszkodowanych podczas zdarzeń masowych,
 6. Wypracowanie wniosków dotyczących doskonalenia systemu zarządzania kryzysowego,
 7. Ocena i weryfikacja zasobów sprzętu, urządzeń i materiałów niezbędnych
  do prowadzenia działań ratowniczych podczas zdarzeń masowych, możliwych
  do wykorzystania zgodnie z zawartymi porozumieniami pomiędzy komendą PSP a zakładami
  i instytucjami,
 8. Rozpoznanie operacyjne dużego kompleksu leśnego;
 9. Prowadzenie akcji ratowniczo – gaśniczej na terenie lasów przy użyciu sił i środków PSP, OSP, służby leśnej i innych podmiotów;
 10. Dojazd do miejsca akcji związkami taktycznymi;
 11. Doskonalenie dowodzenia na szczeblu poziomu interwencyjnego i taktycznego;
 12. Sprawdzenie współdziałania z innymi podmiotami;
 13. Sprawdzenie stanu gotowości operacyjnej sił i środków KSRG z terenu powiatu Łosice oraz sił
  i środków WOO – Kompanii Gaśniczej „Siedlce”;
 14. Doskonalenie współdziałania jednostek w ramach związków taktycznych;
 15. Sprawdzenie sposobu poruszania się związków taktycznych w kolumnach;
 16. Doskonalenie sposobu dostarczania wody na duże odległości;
 17. Zapoznanie ćwiczących z taktyką działań przy pożarach dużych kompleksów leśnych;
 18. Sprawdzenie możliwości poboru wody ze zbiorników przeciwpożarowych zlokalizowanych
  w lasach;
 19. Sprawdzenie działania systemu łączności służb ratowniczych, administracji samorządowej
  i radioamatorskiej.

III Spotkanie partnerów w ramach projektu PL-BY-UA 2007-2013

W dniu 20.02.2015 r odbyło się III spotkanie partnerów w ramach projektu pt. „Rozwój współpracy transgranicznej w celu ochrony ludzi i środowiska w obszarze przygranicznym Polski i Białorusi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013. Przedstawiono dotychczas zrealizowane zadania w formie prezentacji multimedialnej oraz dyskusji nad pojętymi działaniami. W ramach spotkania zaprezentowano założenia wspólnych ćwiczeń partnerów, które odbędą się w kwietniu 2015 roku. Partnerzy opracowali plan działania na dalszy etap realizacji projektu, jak również dalszej współpracy w nowym okresie programowania 2014 – 2020.Ćwiczenia Brześć 11-12 Grudzień 2014

W dniach 11 - 12 grudnia 2014 roku strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Łosicach wzięli udział w ćwiczeniach służb ratowniczych w Brześciu na Białorusi, zorganizowanych w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój współpracy transgranicznej w celu ochrony ludzi i środowiska w obszarze przygranicznym Polski i Białorusi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 -2013. Projekt poprzez zakup nowych samochodów pożarniczych wraz z wyposażeniem zakłada poprawę bezpieczeństwa ludności na terenach przygranicznych Ćwiczenia zorganizowane przez Brzeski Miejski Oddział do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych odbyły się na terenie jednego z największych zakładów przetwórstwa spożywczego w Brześciu – firmy Santa Bremor. Firma ogólnie rzecz biorąc zajmuje się przetwórstwem ryb i owoców morza. Głównym zagrożeniem wypływającym ze specyfiki produkcji jest zagrożenie awarią instalacji chłodniczej zakładu, i uwolnieniem do środowiska amoniaku, którego w instalacji jest około 12 ton. Oprócz tego możliwy jest również wybuch pożaru a także  innego rodzaju miejscowe zagrożenia jak na przykład wypadek samochodowy. W związku z tym założenia do ćwiczeń oparto o te możliwe do zaistnienia przypadki wymienione powyżej. W ćwiczeniach ze strony polskiej wzięły udział zakupione ze środków Powiatu Łosickiego i środków unijnych ciężki samochód gaśniczy marki VOLVO oraz samochód kwatermistrzowski Mercedes Vito.

Pierwsze ćwiczenie miało na celu usunięcie awarii instalacji chłodniczej oraz zapobieżenie rozprzestrzenieniu się chmury toksycznego amoniaku w ilości 500 kg. W ćwiczeniu tym brał udział ciężki samochód gaśniczy VOLVO wraz z sześcioosobową załogą oraz jednostki straży pożarnej miasta Brześć, pogotowie ratunkowe i inne – zakładowe - służby ratownicze. Zadanie jakie postawiono przed ćwiczącymi wymagało zabezpieczenie miejsca awarii, rozstawienie kurtyn wodnych mających na celu neutralizację chmury gazowej amoniaku oraz ewakuację poszkodowanych z miejsc zagrożonych i udzielenie im pierwszej pomocy przedmedycznej.

Drugie zadanie zakładało wybuch pożaru w zakładowej kotłowni. Zadaniem strażaków  było ugaszenie pożaru wewnętrznego i ewakuację osób poszkodowanych z miejsca pożaru. W tym ćwiczeniu udział brały jedynie jednostki białoruskiej straży pożarnej i pogotowie ratunkowe.

W trzecim ćwiczeniu założono udział jednostek polskich i białoruskich w usuwaniu skutków wypadku samochodowego. Strażacy przy pomocy sprzętu hydraulicznego mieli wyciąć dwie uwięzione w samochodzie osoby, udzielić im pierwszej pomocy i przekazać załodze karetki pogotowia.

Wszystkie zadania przedstawione strażakom do wykonania zostały zrealizowane w stopniu bardzo dobrym, a współpraca strażaków pomimo nieznacznej bariery językowej ułożyła się prawidłowo. Współpracę i wykonane zadania pochwalił Komendant Województwa brzeskiego płk. Konstantin Szerszunowicz, który wraz z oficerami Komendy Wojewódzkiej w Brześciu nadzorował i obserwował ćwiczenia. Ze strony polskiej obserwowali ćwiczenia z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Łosicach bryg. Mariusz Popławski wraz z d-cą JRG bryg. Tomaszem Wojtasiem, przedstawiciel głównego beneficjenta projektu czyli Powiatu Łosickiego Pan Paweł Bahniuk wraz z jednym z partnerów projektu Wójtem Gminy Stara Kornica Panem Kazimierzem Hawrylukiem. Ćwiczenia swoją obecnością zaszczycili również strażacy z zaprzyjaźnionej Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej – Komendant Miejski st. bryg. Zbigniew Łaziuk wraz z oficerami KM w Białej Podlaskiej.

 


31.10.2014

III Dostawa Specjalnych Samochodów Pożarniczych

 

W dniu 30.10.2014 r. zostały ostatnie 3 specjalne samochody pożarnicze w ramach projektu „Rozwój współpracy transgranicznej w celu ochrony ludzi i środowiska w obszarze przygranicznym Polski
i Białorusi” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 - 2013. Są to 3 średnie samochody ratowniczo – gaśnicze wraz z specjalistycznym wyposażeniem. Samochody zostały dostarczone do:

 

- OSP Platerów

- OSP Lipno

- OSP Sarnaki

 


II Dostawa Specjalnych Samochodów Pożarniczych

W dniu 28.07.2014 r. zostały dostarczone kolejne 3 specjalne samochody pożarnicze w ramach projektu „Rozwój współpracy transgranicznej w celu ochrony ludzi i środowiska w obszarze przygranicznym Polski i Białorusi” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 - 2013. Są to 3 średnie samochody ratowniczo – gaśnicze wraz z specjalistycznym wyposażeniem. Samochody zostały dostarczone do:

- OSP Rudka;

- OSP Stare Szpaki

- OSP Olszanka

II spotkanie partnerów w ramach projektu PL-BY-UA 2007-2013

25.07.2014 r. w Brześciu odbyło się II spotkanie partnerów w ramach projektu pt. „Rozwój współpracy transgranicznej w celu ochrony ludzi i środowiska w obszarze  przygranicznym Polski i Białorusi” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele partnerów po stronie Polskiej oraz Białoruskiej. Na spotkaniu zostały przedstawione postępy realizacji projektu oraz omówiono harmonogram dalszych działań.


I Dostawa Specjalnych Samochodów Pożarniczych

W dniu 29.04.2014 r. zostały dostarczone pierwsze 3 specjalne samochody pożarnicze w ramach projektu „Rozwój współpracy transgranicznej w celu ochrony ludzi i środowiska w obszarze przygranicznym Polski i Białorusi” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 - 2013. Są to:

- Ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy z napędem 6x6 z wyposażeniem wraz z przyczepą sprzętową do ratownictwa chemicznego z wyposażeniem dla KP PSP Łosice;

- Średni samochód  ratowniczo – gaśniczy z funkcją ratownictwa chemicznego z wyposażeniem dla OSP Nowa Kornica;

- Samochód operacyjno – sztabowy przystosowany do przewozu większej liczby ratowników wraz z wyposażeniem do dowodzenia i łączności dla KP PSP Łosice.


Spotkanie partnerów w ramach projektu PL-BY-UA 2007-2013

19.12.2013

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. „Rozwój współpracy transgranicznej w celu ochrony ludzi i środowiska w obszarze  przygranicznym Polski i Białorusi” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013 w dn. 19.12.2013 r. odbyło się pierwsze spotkanie partnerów. Spotkania te mają na celu koordynację działań i nadzór nad realizowanym projektem. Na spotkaniu zostały przedstawione postępy realizacji projektu oraz omówiono harmonogram dalszych działań. 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: Przetargu nieograniczonego na  usługę polegającą na:

 

 „Zarządzaniu i rozliczaniu projektu Partnerskiego pn.: Rozwój współpracy transgranicznej w celu ochrony ludzi i środowiska w obszarze przygranicznym Polski i Białoruś” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013.

 

Pełna specyfikacja z zakładce przetargi:

>>> Przetargi