Powiat Łosicki w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej  „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”,Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 330 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu szkoła I Liceum Ogólnokształcące w Łosicach otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 55 624 305, 00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 40 374 335, 00 zł.


„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008W Górki – Litewniki – Hołowczyce – Zabuże na odcinku Puczyce – Górki – Hruszniew Kolonia”

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VII „Rozwój regionalnego systemu transportowego”, Działania 7.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Podstawowe informacje dotyczące projektu:

Całkowita wartość projektu: 3 513 999,99 zł
Wartość dofinansowania: 2 108 399,99

Opis projektu:
Projekt obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 2008W Górki – Litewniki – Hołowczyce – Zabuże na odcinku Puczyce – Górki – Hruszniew Kolonia na długości 3,33 km.

Zakres projektu obejmuje:

 • opracowanie studium wykonalności,
 • roboty budowlane – roboty przygotowawcze,
 • roboty budowlane – podbudowa drogi,
 • roboty budowlane – nawierzchnia,
 • roboty budowlane – elementy dróg i ulic,
 • roboty budowlane – roboty wykończeniowe,
 • roboty budowlane – oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
 • roboty budowlane - odwodnienie drogi,
 • roboty budowlane – zatoki autobusowe,
 • roboty budowlane – ścieżka rowerowa,
 • opracowanie dokumentacji projektowej,
 • koszty inspektora nadzoru,
 • koszty nadzoru archeologicznego,
 • promocję projektu.

Planowane efekty projektu:

 • Długość przebudowanych dróg powiatowych – 3,33 km
 • Długość wybudowanych chodników - 0,77 km
 • Długość zmodernizowanych chodników – 0,32 km
 • Długość wybudowanych dróg dla rowerów – 0,25 km
 • Liczba wybudowanych przejść dla pieszych – 2 szt.
 • Liczba zmodernizowanych przejść dla pieszych -1 szt.
 • Liczba zmodernizowanych skrzyżowań – 3 szt.
 • Liczba zmodernizowanych innych obiektów infrastruktury drogowej  – 1 szt.
 • Liczba wybudowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  – 3 szt.
 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością – 1 szt.

 Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa spójności sieci drogowej powiatu łosickiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników drogi poprzez przebudowę drogi powiatowej, w tym jej połączenie z drogą krajową nr 19, mające pozytywny wpływ na zwiększenie dostępności wewnętrznej oraz zewnętrznej powiatu łosickiego oraz jego ożywienie społeczno – gospodarcze.

Cel ten zostanie osiągnięty dzięki następującym celom szczegółowym:

 • podniesienie standardu infrastruktury drogowej w powiecie łosickim poprzez poprawę nośności i przepustowości odcinka drogi powiatowej Nr 2008W i powiązaniu go                   z siecią TEN-T,
 • poprawa standardu infrastruktury komunikacyjnej,
 • zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa na drodze poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań i urządzeń technicznych,
 • poprawie dostępności terenów inwestycyjnych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej,
 • ochronie środowiska naturalnego poprzez rozwiązania zmniejszające ilość emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2033W Próchenki - gr. woj. (Łuby) - gr. woj. (Krawce) - Mostów - Krzywośnity – Huszlew na odcinku Mostów - Krzywośnity”

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VII „Rozwój regionalnego systemu transportowego”, Działania 7.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Podstawowe informacje dotyczące projektu:

Całkowita wartość projektu: 5 718 855,76 zł
Wartość dofinansowania: 3 431 313,45

Opis projektu:
Projekt obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 2033W Próchenki - gr. woj. (Łuby) - gr. woj. (Krawce) - Mostów -  Krzywośnity – Huszlew na odcinku Mostów - Krzywośnity na długości 4,09 km.

Zakres projektu obejmuje:

 • opracowanie studium wykonalności,
 • roboty budowlane – roboty przygotowawcze,
 • roboty budowlane- roboty ziemne,
 • roboty budowlane – podbudowa drogi,
 • roboty budowlane – nawierzchnia,
 • roboty budowlane – elementy dróg i ulic,
 • roboty budowlane – roboty wykończeniowe,
 • roboty budowlane – oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
 • opracowanie dokumentacji projektowej,
 • koszty inspektora nadzoru,
 • promocję projektu.

Planowane efekty projektu:

 • Długość przebudowanych dróg powiatowych – 4,09 km
 • Długość zmodernizowanych chodników – 0,66 km
 • Liczba zmodernizowanych skrzyżowań – 2 szt.
 • Liczba wybudowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  – 7 szt.
 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością – 1 szt.

 Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa spójności sieci drogowej powiatu łosickiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników drogi poprzez przebudowę drogi powiatowej, w tym jej połączenie z drogą krajową nr 19, mające pozytywny wpływ na zwiększenie dostępności wewnętrznej oraz zewnętrznej powiatu łosickiego oraz jego ożywienie społeczno – gospodarcze.

Cel ten zostanie osiągnięty dzięki następującym celom szczegółowym:

 • podniesienie standardu infrastruktury drogowej w powiecie łosickim poprzez poprawę nośności i przepustowości odcinka drogi powiatowej Nr 2033W i powiązaniu go                   z siecią TEN-T,
 • poprawa standardu infrastruktury komunikacyjnej,
 • zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa na drodze poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań i urządzeń technicznych,
 • poprawie dostępności terenów inwestycyjnych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej,
 • ochronie środowiska naturalnego poprzez rozwiązania zmniejszające ilość emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2050W Łosice - Hadynów – Próchenki – Krzesk – droga nr 2 na odcinku Próchenki – granica powiatu”

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VII „Rozwój regionalnego systemu transportowego”, Działania 7.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Podstawowe informacje dotyczące projektu:

Całkowita wartość projektu: 3 139 113,56 zł
Wartość dofinansowania: 1 883 468,13 zł

Opis projektu:
Projekt obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 2050W Łosice - Hadynów – Próchenki – Krzesk – droga nr 2 na odcinku Próchenki – granica powiatu na długości 3,33km.

Zakres projektu obejmuje:

 • opracowanie studium wykonalności,
 • roboty budowlane – roboty przygotowawcze,
 • roboty budowlane- roboty ziemne,
 • roboty budowlane – podbudowa drogi,
 • roboty budowlane – nawierzchnia,
 • roboty budowlane – elementy dróg i ulic,
 • roboty budowlane – roboty wykończeniowe,
 • roboty budowlane – oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
 • roboty budowlane – odwodnienie,
 • roboty budowlane – zatoki autobusowe
 • opracowanie dokumentacji projektowej,
 • koszty inspektora nadzoru,
 • promocję projektu.

Planowane efekty projektu:

 • Długość przebudowanych dróg powiatowych – 3,33 km
 • Długość wybudowanych chodników – 0,70 km
 • Liczba wybudowanych przejść dla pieszych –  4 szt.
 • Liczba zmodernizowanych skrzyżowań – 2 szt.
 • Liczba zmodernizowanych innych obiektów infrastruktury drogowej – 1 szt.
 • Liczba wybudowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu –  2 szt.
 • Liczba zmodernizowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu – 2 szt.
 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością – 1 szt.

 

 

 Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa spójności sieci drogowej powiatu łosickiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników drogi poprzez przebudowę drogi powiatowej, w tym jej połączenie z drogą krajową nr 2, mające pozytywny wpływ na zwiększenie dostępności wewnętrznej oraz zewnętrznej powiatu łosickiego oraz jego ożywienie społeczno – gospodarcze.

Cel ten zostanie osiągnięty dzięki następującym celom szczegółowym:

 • podniesienie standardu infrastruktury drogowej w powiecie łosickim poprzez poprawę nośności i przepustowości odcinka drogi powiatowej Nr 2050W i powiązaniu go                   z siecią TEN-T,
 • poprawa standardu infrastruktury komunikacyjnej,
 • zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa na drodze poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań i urządzeń technicznych,
 • poprawie dostępności terenów inwestycyjnych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej,
 • ochronie środowiska naturalnego poprzez rozwiązania zmniejszające ilość emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2059W ul. Targowa w Łosicach”

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VII „Rozwój regionalnego systemu transportowego”, Działania 7.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Podstawowe informacje dotyczące projektu:

Całkowita wartość projektu: 4 125 527,00 zł
Wartość dofinansowania: 2 475 316,20 zł

Opis projektu:
Projekt obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 2059W ul. Targowa w Łosicach na długości 0,99 km, budowę kanału deszczowego o dł. 0,90 km i przepustu, budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego.

Zakres projektu obejmuje:

 • opracowanie studium wykonalności,
 • roboty budowlane – roboty przygotowawcze,
 • roboty budowlane- roboty ziemne,
 • roboty budowlane – podbudowa drogi,
 • roboty budowlane – nawierzchnia,
 • roboty budowlane – elementy dróg i ulic,
 • roboty budowlane – roboty wykończeniowe,
 • roboty budowlane – oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
 • roboty budowlane – odwodnienie,
 • roboty budowlane – kanalizacja deszczowa,
 • roboty budowlane  oświetlenie,
 • opracowanie dokumentacji projektowej,
 • koszty inspektora nadzoru,
 • promocję projektu.

Planowane efekty projektu:

 • Długość przebudowanych dróg powiatowych – 0,99 km
 • Długość wybudowanych chodników – 1,29 km
 • Długość zmodernizowanych chodników – 0,70 km
 • Długość wybudowanych dróg dla rowerów – 0,89 km
 • Liczba wybudowanych przejść dla pieszych–  4 szt.
 • Liczba zmodernizowanych przejść dla pieszych  – 1 szt.
 • Liczba zmodernizowanych skrzyżowań – 4 szt.
 • Liczba zmodernizowanych innych obiektów infrastruktury drogowej  – 1 szt.
 • Liczba wybudowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu –  184 szt.
 • Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury ochrony środowiska – 1 szt.
 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością – 1 szt.

 Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa spójności sieci drogowej powiatu łosickiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników drogi poprzez przebudowę drogi powiatowej, w tym jej połączenie z drogą krajową nr 19, mające pozytywny wpływ na zwiększenie dostępności wewnętrznej oraz zewnętrznej powiatu łosickiego oraz jego ożywienie społeczno – gospodarcze.

Cel ten zostanie osiągnięty dzięki następującym celom szczegółowym:

 • podniesienie standardu infrastruktury drogowej w powiecie łosickim poprzez poprawę nośności i przepustowości odcinka drogi powiatowej Nr 2059W i powiązaniu go                   z siecią TEN-T,
 • poprawa standardu infrastruktury komunikacyjnej,
 • zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa na drodze poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań i urządzeń technicznych,
 • poprawie dostępności terenów inwestycyjnych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej,
 • ochronie środowiska naturalnego poprzez rozwiązania zmniejszające ilość emisji zanieczyszczeń do atmosfery.