Małe granty

Oferty realizacji zadania publicznego w trybie tzw. małych grantów składane są z inicjatywy organizacji – a nie w odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs ofert z udzieleniem wsparcia finansowego. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacja zadania w trybie uproszczonym może trwać maksymalnie 90 dni, a wysokość dofinansowania lub finansowania takiego zadania nie może przekroczyć 10 tys. zł. Jedna organizacja nie może otrzymać więcej niż 20 tys. zł na wszystkie zadania w trybie uproszczonym w danym roku kalendarzowym.

W trybie uproszczonym („małych grantów”) ocena przebiega zwykle bardzo szybko. Wynika to z faktu, że nie ma obowiązku powoływania komisji konkursowej i wiele samorządów z tego korzysta. Skraca to czas oceniania ofert. Organ administracji publicznej samodzielnie określa celowość realizacji zadania oraz rozpatruje uwagi, które każdy może zgłosić do oferty. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;

3) na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego,

co sprawia, że informacje te są ogólnodostępne (z wyłączeniem danych osobowych).

Po upływie terminu zgłaszania uwag, oraz po ich rozpatrzeniu, organ wykonawczy niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.

 

26 października 2018 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

 

Od 1 marca 2019 r. wszystkie oferty na realizację zadań w trybie „małych grantów” muszą być składane na nowym wzorze.

Oferta na „mały grant”

Wzór oferty realizacji zadania w trybie „małych grantów” wprowadza istotne uproszczenia. Znaczna część informacji, która wymaga jest w otwartym konkursie ofert, nie została zamieszczona w nowym formularzu. Organizacja jest zobowiązana do podania kilku kluczowych informacji:

  • dane oferenta
  • opis zadania publicznego
  • miejsce realizacji zadania
  • zakładane rezultaty zadania
  • doświadczenie oferenta
  • szacunkowa kalkulacja kosztów.

W nowym wzorze oferty realizacji zadania w trybie uproszczonym („małych grantów”) kosztorys składa się z czterech kolumn:

  • rodzaj kosztu
  • wartość kosztu (koszt całkowity)
  • wysokość środków z dotacji
  • wysokość wkładu własnego (z innych źródeł).

Sprawozdanie z realizacji „małego grantu”

Sprawozdanie, jest lustrzanym odbiciem oferty. Zawiera ono miejsce na opisanie wykonanego zadania, wskazując przy tym osiągnięty cel, miejsce realizacji, grupy odbiorców oraz wykorzystany wkład osobowy i rzeczowy. Drugim punktem w nowym sprawozdaniu jest opis osiągniętych rezultatów. Cały wzór sprawozdania zamyka zestawienie wydatków. Tabela z zestawieniem wydatków podzielono na dwie części: wydatki zgodne z umową i faktycznie poniesione wydatki. Kolumny zostały na tej samej zasadzie co kosztorys ofertowy.

Poniżej wzór oferty (załącznik nr 1) i sprawozdania (załącznik nr 2), które będą obowiązywały dla ofert składanych na małe granty.

Poniżej aktualne rozporządzenie dotyczące małych grantów:


Oferty 2021

Oferta – Powiatowy Uczniowski Klub Sportowy ,,JEDYNKA’’ przy Zespole Szkół Nr 1 w Łosicach

2021-02-01 15:57

Zgodnie z  art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), zamieszcza się ofertę Powiatowego Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,JEDYNKA’’ przy Zespole Szkół Nr 1 w Łosicach na realizację zadania publicznego pn. Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu łosickiego z lekkiej atletyki oraz uczestnictwo w zawodach sportowych różnego szczebla.

Ofertę wywieszono również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łosicach, ul. Narutowicza 6.

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od daty jej zamieszczenia tj. do 08.02.2021 roku:

1) osobiście w formie pisemnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łosicach, ul. Narutowicza 6 (pok. Nr 29),

2) drogą elektroniczną na adres mailowy: powiat@losice.pl,

3) listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Łosicach, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice (liczy się data stempla pocztowego).


Oferty 2020

Oferta  – Towarzystwo Miłośników Ziemi Sarnackiej

 

Zgodnie z  art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 późn. Zm.), zamieszcza się ofertę  Towarzystwa Miłośników Ziemi Sarnackiej na realizację zadania publicznego pn. Konferencja Naukowa ,,Nasza Najbliższa”.  

Ofertę wywieszono również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łosicach, ul. Narutowicza 6.

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od daty jej zamieszczenia tj. do 06.03.2020 roku:

1) osobiście w formie pisemnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łosicach, ul. Narutowicza 6 (pok. Nr 29),

2) drogą elektroniczną na adres mailowy: powiat@losice.pl,

3) listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Łosicach, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice (liczy się data stempla pocztowego).

 


Oferty 2019

Oferta – Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Sarnaki

Zgodnie z  art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), zamieszcza się ofertę  Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Sarnaki na realizację zadania publicznego pn.  2 Cross Nadbużański.

Ofertę wywieszono również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łosicach, ul. Narutowicza 6.

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od daty jej zamieszczenia tj. do 20.08.2019 roku:

1) osobiście w formie pisemnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łosicach (ul. Narutowicza 6),

2) drogą elektroniczną na adres mailowy: powiat@losice.pl,

3) listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Łosicach, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice (liczy się data stempla pocztowego).

 


Oferta – STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO-KULTURALNE ,,NDM’’

Zgodnie z  art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), zamieszcza się ofertę STOWARZYSZENIA EDUKACYJNO-KULTURALNEGO ,,NDM’’ na realizację zadania publicznego pn. ,,KLOCKOWE L-MASZYNY’’ – WAKACYJNE WARSZTATY TECHNICZNE DLA DZIECI.

Ofertę wywieszono również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łosicach, ul. Narutowicza 6.

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od daty jej zamieszczenia tj. do 15.07.2019 roku:

1) osobiście w formie pisemnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łosicach (ul. Narutowicza 6),

2) drogą elektroniczną na adres mailowy: powiat@losice.pl,

3) listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Łosicach, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice (liczy się data stempla pocztowego).