Rezerwaty Przyrody

Park Krajobrazowy „Podlaski Przełom Bugu”  obejmuje część terenów leżących w gminie Sarnaki i Platerów (całkowita powierzchnia parku wynosi 30 904 ha, na terenie powiatu łosickiego 15 266,3 ha). Teren Parku należy do krajowej sieci ekologicznej ECONET – Polska. 
Celem ochrony jest dolina Bugu. Jest to unikatowa ostoja ptasia o randze europejskiej, zarówno w okresie lęgowym jak i migracji oraz zimowania. Na terenie Parku stwierdzono też występowanie ponad 765 gatunków roślin.

tl_files/starostwo/turystyka/1Podlaski Przelom Bugu.jpg

tl_files/starostwo/turystyka/2 Podlaski Przelom Bugu.jpg

tl_files/starostwo/turystyka/3 Podlaski Przelom Bugu.jpg

 

Rezerwaty przyrody (oba na terenie parku krajobrazowego):

 

„Zabuże”– rezerwat leśny, powierzchnia 34,07 ha istnieje od 1983 r.
Głównym przedmiotem ochrony są dobrze zachowane drzewostany dębowo-sosnowe (z dominującym dębem szypułkowym Quercus robur w wieku 140 lat) z interesującym runem i ciekawą awifauną, ponadto formy ukształtowania terenu, będące efektem zlodowacenia środkowopolskiego. - Zabuże

tl_files/starostwo/turystyka/trojan sciezka - rezerwat zabuze.jpg

 

 „Kózki” - rezerwat faunistyczny, powierzchnia wynosi 82,12 ha, istnieje od roku 2000. Charakterystycznym elementem krajobrazu są płaty piaszczystych muraw, wytworzonych na naniesionych przez rzekę, poddanych procesom denudacji wydmach. Od rzeki w kierunku południowym teren obniża się przechodząc w sieć połączonych ze sobą starorzeczy z bogatą roślinnością wodną i szuwarową.

Gnieździły się tu wpisane do "Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt" gatunki: kulon Burhinus oedicnemus, rybitwa białoczelna Sterna albifrons, sieweczka obrożna Charadius hiaticula. - Kózki

tl_files/starostwo/turystyka/rezerwat Kuzki.jpg

 

W poszczególnych gminach powiatu łosickiego znajduje się ponadto:
18 użytków ekologicznych, o łącznej powierzchni 118,5 ha.

84 pomniki przyrody - pojedyncze drzewa czy obiekty przyrody nieożywionej (głazy), jak i grupy drzew oraz całe aleje. Gminą o największej ilości pomników jest gmina Sarnaki (39 obiektów) zaś gminą o najmniejszej ich liczbie gmina Olszanka (1 obiekt).
Szczegółowy opis w Projekcie Programu Ochrony Środowiska


Obszary Chronionego Krajobrazu

 

Na podstawie Dyrektywy Ptasiej:

-OSO "Dolina Dolnego Bugu" PLB 140002 (na terenie powiatu 3516,3 ha co stanowi około 5,8 % całej powierzchni ostoi)

-OSO „Dolina Liwca” PLB 140005 (na terenie powiatu 1702,2 ha - 7,0 % całej powierzchni ostoi)

 

Na podstawie Dyrektywy Siedliskowej:
- SOO "Ostoja Nadbużańska" PLH 140005 – (na terenie powiatu 6567,8 ha – 13,3 całej powierzchni ostoi)

 

 

 Projektowane jest utworzenie ne terenie parku również rezerwatów 
"Krostowiec", "Kiesielecczyzna", "Trojan", "Wajkowska Wyspa" 
(więcej informacji i zdjęcia na stronach Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu; szczególnie piękne zdjęcia Trojanu z lotu ptaka)

 Polecamy również stronę Nadleśnictwa Sarnaki 
http://www.lublin.lasy.gov.pl/sarnaki/