Starostwo Powiatowe w Łosicach > Fundusze Zewnętrzne > Projekty PRGiPID 2016-2019

Program wieloletni pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

Projekt: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044W od drogi nr 698 – Łysów – Dąbrowa – Korczew na odcinku Zakrze – Niemojki
od km 1+615 do km 4+681,60”

                                  

Inwestycja została zrealizowana dzięki przyznaniu w 2017r. dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” i odpisaniu umowy z Wojewodą Mazowieckim.

 

Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 3 341 037,37 zł, w tym:

-        dotacja celowa z budżetu państwa: 1 656 035,00 zł., co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych projektów,

-        wkład własny Powiatu Łosickiego: 763 129,37 zł.

-        dofinansowanie Partnera projektu -  Miasta i Gminy Łosice: 921 873,00 zł.


Inwestycja została wykonana w okresie maj - październik 2017r.

 

W ramach inwestycji:

-        przebudowano odcinek drogi powiatowej na długości 3 066,60 mb,

-        wzmocniono istniejącą konstrukcję drogi poprzez wykonanie nowej warstwy wiążącej  oraz ścieralnej o łącznej powierzchni 22 101,78 m2, w tym: jezdni, 5 szt. skrzyżowań,
1 szt. parkingu, 4 szt. zatok autobusowych, 69 szt. zjazdów,

-        wykonano obustronną ścieżkę rowerową o nawierzchni z kostki betonowej i betonu asfaltowego na długości 3 066,60 mb,

-        wykonano chodnik na długości 1 118,46 mb,

-        wybudowano 107 szt. zjazdów publicznych i indywidualnych,

-        przebudowano 4 szt. przepustów pod koroną drogi,

-        wykonano 4 szt. zatoki autobusowe wraz z peronami,

-        wykonano oznakowanie pionowe i poziome drogi, w tym: 90 szt. nowych znaków drogowych (1 znak aktywny), 378,49 m2 oznakowania poziomego,

-        urządzono 4 szt. przejść dla pieszych,

-        wykonano obustronne pobocza na odcinkach o łącznej długości 2 772,60 mb.

 

Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych