Starostwo Powiatowe w Łosicach > Gdzie szukać pomocy > Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Zarządzanie Kryzysowe

Witamy w zakładce Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego!


Adres:

Starostwo Powiatowe w Łosicach

ul. Narutowicza 6, p. 34

08-200 Łosice

tel: 83 357 19 34


Szkolenie pracowników realizujących zadania w zakresie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania powiatu łosickiego.

    8 czerwca 2017 r.w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łosicach odbyło się szkolenie Kierowników Powiatowych służb, inspekcji i straży organizujących powiatowe formacie obrony cywilnej Systemu Wykrywania i Alarmowania: Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania (POADA) w Starostwie Powiatowym i Powiatowy Ośrodek Analizy Laboratoryjnych (POAL) na bazie sił i środków: PSSE, PIW i OT IOR i N.

Tematyka szkolenia obejmowała:

  1. Podstawy prawne organizacji Wojewódzkiego Systemu Wykrywania i Alarmowania,
  2. Funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania (POADA)
    w Starostwie Powiatowym w Łosicach i Powiatowego Ośrodka Analizy Laboratoryjnych (POAL) na bazie sił i środków: PSSE, PIW i OT IOR i N,
  3. Organizacja powiatowo - gminnych ćwiczeń obronnych powiatu z włączeniem zadań w zakresie obrony cywilnej w tym sprawdzenie funkcjonowania systemu wykrywania i alarmowania (SWA),

Funkcjonowanie systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w gminach powiatu.


Posiedzenie PZZK

    15 czerwca br. odbyło się w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (PZZK). Podczas którego zostały omówione zadania dla jednostek organizacyjnych powiatu, powiatowych służb, inspekcji i straży powiatu łosickiego oraz gmin w przypadku wystąpienia zdarzenia masowego.


Pociski artyleryjskie w Chybowie

Uprzejmie informuję, że w dniu 15 grudnia 2015 r. mieszkaniec miejscowości Chybów gmina Sarnaki podczas prac porządkowych na własnej działce leśnej odnalazł niebezpieczny przedmiot pochodzenia wojskowego i telefonicznie powiadomił Dyżurnego KP Policji w Łosicach o znalezisku.

Niezwłocznie do miejsca znalezienia niebezpiecznego przedmiotu udał się pirotechnik z KP Policji w Łosicach oraz Podinspektor ds. obronnych, Obrony Cywilnej i zarzadzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Łosicach z aparaturą do wykrywania przedmiotów metalowych w ziemi.

Podczas oględzin przedmiotu stwierdzono, że jest to:

1. Pocisk artyleryjski 7,5 cm dł. około 30 cm uzbrojony w zapalnik prawdopodobnie produkcji niemieckiej z okresu II wojny światowej.

Dodatkowo sprawdzono teren i odnaleziono w ziemi drugi identyczny uzbrojony pocisk z zapalnikiem.

            Miejsce znalezienia pocisków zostało zabezpieczone przed osobami postronnymi przez patrol prewencji z KP Policji w Łosicach oraz OSP z Hołowczyc do czasu przyjazdu 17 Patrolu Rozminowania z 1 Brygady Pancernej w Wesołej.

            Pociski zostały przetransportowane specjalistycznym pojazdem „Topola-S” na teren poligonu wojskowego 1 Brygady Pancernej w Wesołej i tam zlikwidowane przez wysadzenie.

            Specjalistyczny pojazd Patrolu Rozminowania produkcji polskiej z Zakładów AZM w Kutnie oparty na podwoziu samochodu terenowego „Iveco” i wyposażony w specjalny pojemnik z firmy Jakusz SZB z Kościerzyny, przystosowany do bezpiecznego przewozu ładunków o równowartości siły wybuchu 3,5 kg trotylu (TNT), zapewnia bezpieczny transport bez specjalnej eskorty.

            Patrolem dowodził Zastępca Dowódcy 17 Grupy Rozminowania mł. chor. Grzegorz WARGALA.


Wzmocnienie warunków bezpieczeństwa i porządku publicznego w przypadku zagrożenia terrorystycznego

27 listopada br. na szkoleniu dla pracowników Starostwa Powiatowego, dyrektorów oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, straży, inspekcji i służb Pan Roman Kasprowicz Podinspektor ds. obronnych, OC i ZK w Starostwie Powiatowym w Łosicach poinformował o obowiązkach i zadaniach do realizacji w przypadku wprowadzenia odpowiednich stopni alarmowych po uzyskaniu informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym.

Nadmieniono podczas szkolenia, że wszystkie organy administracji publicznej, jednostki organizacyjne powiatu, powiatowe służby, inspekcje i straże są odpowiedzialne za bezpieczeństwo i powinni posiadać możliwości utrzymania gotowości  do działania w przypadku wystąpienia zagrożenia na terenie powiatu łosickiego.

 


Niewybuch w Biernatach Średnich

W dniu 20.07.2013 r. podczas rozbiórki domu mieszkalnego w Biernatach Średnich znaleziono materiał niebezpieczny pochodzenia wojskowego z okresu II wojny światowej. Wśród gruzu ceglanego znajdował się niewybuch pocisku artyleryjskiego ø 75 mm, długości 330 mm w ilości 1 szt. Teren rumowiska oraz wokół rozbieranego domu sprawdzono za pomocą wykrywacza metali typ W-3P i nie stwierdzono żadnych przedmiotów niebezpiecznych.

W dniu 22.07.2013 r. niewybuch został odebrany przez 17 Grupę Rozminowania 1 Brygady Pancernej z Wesołej.


Uwaga na niewybuchy!

 
  Chodź od czasów II wojny światowej minęło 65 lat, to nadal podczas prac polowych i budowlanych odnajduje się w ziemi niewypały i niewybuchy oraz inne elementy techniki wojskowej pochodzące z lat wojny.

   W roku bieżącym odnaleziono już 2 niewybuchy. Ostatni 29 kwietnia na terenie parku Zespołu Szkół Specjalnych w Łosicach znaleziono pocisk moździerzowy 102mm. niebezpiecznego pochodzenia wojskowego z okresu II wojny światowej. Pocisk został zabezpieczony przed osobami postronnymi. Następnego dnia Patrol Rozminowania sprawdził i  oczyścił teren.
   Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu informujemy, że corocznie na terenie kraju od niewypałów i niewybuchów giną lub zostają kalekami ludzie w tym dzieci.
    Przypominamy, że w przypadku znalezienia przedmiotów, niekiedy bliżej nam nieznanych lub mających znamiona uzbrojenia wojskowego należy zachować szczególne środki bezpieczeństwa.
Niewłaściwe postępowanie z znalezionym niewypałem lub niewybuchem może doprowadzić do wielu niepotrzebnych nieszczęść a nawet śmierci.
   Należy mieć świadomość, że materiał wybuchowy stosowany w technice wojskowej w praktyce jest całkowicie odporny na działanie wszelkiego rodzaju warunki atmosferyczne i niezależnie od daty produkcji zachowuje swe właściwości wybuchowe.
Przypominamy o zasadach, które należy bezwzględnie przestrzegać
Znalezionych niewypałów i niewybuchów kategorycznie nie wolno podnosić, odkopywać, przenosić, wrzucać do ogniska ani do miejsc takich jak stawy, głębokie rowy.
   Za przedmioty wybuchowe uważa się wszelkiego rodzaju przedmioty pochodzenia wojskowego, które ze względu na swe właściwości wybuchowe grożą niebezpieczeństwem przy niewłaściwym obchodzeniu się z nimi (ruszanie, rozkręcanie, rzucanie itp. )

Są to w szczególności:

- zapalniki,
- pociski,
- bomby lotnicze,
- naboje artyleryjskie i karabinowe,
- pancerzownice,
- granaty,
- miny wszelkich typów,
- ładunki materiałów wybuchowych,
- złom metalowy zawierający resztki materiałów wybuchowych.

    Za przedmioty niebezpieczne uważa się wszelkiego rodzaju urządzenia (materiały pochodzenia wojskowego, przemysłowego lub innego), które mając właściwe pochodzenie łatwopalne, żrące, trujące, grożą niebezpieczeństwem przy manipulowaniu lub zetknięciu się z powietrzem albo wysoką temperaturą.
   Zaliczyć do nich można: płyn łatwopalny, żrący i trujący, zawartość butli stalowych, dużych opakowań aerozolowych, gaśnic, resztki rozmaitych substancji w aparaturze laboratoryjnej itp.
W przypadku znalezienia niewypału, niewybuchu lub przedmiotu niebezpiecznego na terenie powiatu Łosickiego należy niezwłocznie powiadomić policję lub urząd gminy, ewentualnie Starostwo Powiatowe w Łosicach.
   Policja lub terenowe organy administracji samorządowej po przyjęciu zgłoszenia o znalezieniu przedmiotu wybuchowego i niebezpiecznego od ludności, instytucji, podmiotów gospodarczych powiadamia podinspektora ds. obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Łosicach w celu:

- sprawdzenia czy zgłoszony przedmiot jest wybuchowy i niebezpieczny:
- zabezpieczenia miejsca znalezienia lub przedmiotu;

   W zależności od sytuacji i rodzaju niebezpiecznego przedmiotu podejmowane są odpowiednie działania zabezpieczające niebezpieczne materiały lub przedmioty przed    osobami postronnymi.
W miarę potrzeby jest powiadamiany Patrol Rozminowania z 1 Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej, który wszelkie zgłoszenia realizuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni od daty otrzymania zgłoszenia.
Zgłoszenie pilne realizuje natychmiast tzn. nie później niż w ciągu doby!
Za pilne zgłoszenia należy uważać takie, które donoszą o wykryciu przedmiotów wybuchowych lub niebezpiecznych wszędzie tam, gdzie stwarzają one szczególne niebezpieczeństwo dla ludności powodują wstrzymanie pracy, nauki, itp.
   Jednocześnie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji posiadanie, kolekcjonowanie broni i amunicji bez stosownych zezwoleń jest karalne.
Zgodnie z Art. 263.§ 2.Kodeksu Karnego, „Kto bez wymaganego zezwolenia posiada broń palną lub amunicję, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat".
Roman Kasprowicz
Inspektor ds.
obronnych, obrony cywilnej
i zarządzania kryzysowego
Starostwa Powiatowego w Łosicach