Starostwo Powiatowe w Łosicach > Fundusze Krajowe


Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

Nazwa zadania: „Dostawa, montaż i uruchomienie paneli fotowoltaicznych w budynkach należących do Powiatu Łosickiego"

Wartość dofinansowania: 500 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 644 550,00 zł 

Krótki opis zadania: wykonanie dokumentacji technicznej wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem instalacji paneli fotowoltaicznych na czterech obiektach należących do Powiatu Łosickiego.

Panele fotowoltaiczne zostaną zamontowane na budynkach:

- Starostwa Powiatowego w Łosicach,
- Zespołu Szkół nr 2 w Łosicach,
- Zespołu Szkół nr 3 RCKU w Łosicach,
- Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łosicach.Nazwa programu: OCHRONA ZABYTKÓW

Nazwa zadania: Łosice, willa właścicieli browaru przy ul. Szpitalnej 2 (XIX/XX): remont dachu

Wartość dofinansowania: 185 442,53 zł

Całkowita wartość zadania: 199 851,70 zł 

Krótki opis zadania: demontaż uszkodzonej część elementów więźby dachowej, w ich miejsce wbudowanie nowych o analogicznych przekrojach; wymiana pokrycia dachowego na blachę stalową płaską ocynkowaną na podwójny rąbek; wymiana rynien i rur spustowych o analogicznych przekrojach jak w stanie pierwotnym; zbicie istniejącego tynku z kominów, oczyszczenie powierzchni, wykonanie nowego tynku i czapek kominów.

 


Nazwa programu: Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021 

Nazwa zadania: Remont sali gier zespołowych w Zespole Szkół nr 3 RCKU w Łosicach

Wartość dofinansowania: 60 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 96 378,00 zł 

Krótki opis zadania:  Zakres prac remontowych obejmował renowację ścian i sufitu polegającą na usunięciu starego podkładu i farby oraz likwidacji pęknięć powstałych podczas ruchu budynku. Następnie powierzchnia została zagruntowana właściwym preparatem i pomalowana – ściany farbą akrylową z impregnatem a lamperia farbą ftalową po uprzednim nałożeniu warstwy gipsowej. Po wcześniejszym usunięciu starych piłkochwytów siatkowych, na ścianach, za bramkami zostały zamontowane nowe piłkochwyty w postaci materaców z twardym spodem, przytwierdzone na stałe. Wszystkie słupy i filary zostały wyposażone w osłony bezpieczeństwa, zakrywające ostre krawędzie ścian.

 


Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2050W Łosice  Hadynów - Próchenki – Krzesk – droga nr 2 na odcinku Hadynów – Próchenki z wyłączeniem centrum Olszanki. Etap I na odcinku Hadynów – Olszanka od km 5+960 do km 8+143, odcinek o dł. 2,183 km”

Wartość dofinansowania: 1 958 406,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2 611 208,00 zł 

Krótki opis zadania: wykonana nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego szerokości 6,00m; wykonane zjazdy na działki zabudowane z betonowej kostki brukowej oraz zjazdy na pola z betonu asfaltowego oraz pobocza z kruszywa niezwiązanego; przepusty pod koroną drogi i pod zjazdami wyremontowane; w miejscach przystanków autobusowych wykonane perony autobusowe z betonowej kostki brukowej;  rowy przydrożne oczyszczone z namułu oraz zahumusowane i obsiane trawą; odwodnienie korpusu zachowane i odtworzone; oznakowanie pionowe wymienione i uzupełnione na znaki z grupy znaków średnich z folią odblaskową typu II; celu zapewnienia bezpieczeństwa  użytkowników ruchu drogowego i pieszych zostały ustawione bariery U-11a po obu stronach drogi o łącznej długości 12,00 m oraz bariery ochronne U-14a po obu stronach drogi o łącznej długości 160,00m; 1 szt. przejście dla pieszych przy peronie autobusowym; na odcinku przebudowywanej drogi wykonane oznakowanie poziome grubowarstwowe.

     


Nazwa funduszu: Fundusz Dróg Samorządowych

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2033W Próchenki – granica województwa – (Łuby) – granica województwa (Krawce) - Mostów – Krzywośnity – Huszlew na odcinku Krzywośnity – Liwki Szlacheckie”       

Wartość dofinansowania: 1 192 977,77 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 789 148,57 zł           

Krótki opis zadania: remont przepustów; wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni; wykonanie poboczy; budowa zatoki autobusowej, peronu i zjazdów; budowa ścieków; profilowanie i oczyszczanie rowów; wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Istniejące zjazdy indywidualne z posesji prywatnych, znajdujące się w zakresie inwestycji wyremontowano poprzez wymianę nawierzchni na kostkę brukową lub poprzez wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego (pola), odwodnienie drogi. Skrzyżowanie na drogi boczne zaprojektowano o zmiennej szerokości o nawierzchni z betonu asfaltowego wyokrąglone od strony jezdni łukami o odpowiednich promieniach.

 Nazwa programu: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044W od drogi nr 698 – Łysów – Dąbrowa – Korczew na odcinku Zakrze – Niemojki od km 1+615 do km 4+681,60

Wartość dofinansowania: 1 656 035,00 zł  

Całkowita wartość zadania: 3 341 037,37 zł

Krótki opis zadania: 

  • Przebudowano odcinek drogi powiatowej na długości 3 066,60 mb.
  • Wzmocniono istniejącą konstrukcji drogi poprzez wykonanie nowej warstwy wiążącej oraz ścieralnej o łącznej powierzchni 22 101,78 m², w tym: jezdni, 5 szt. skrzyżowań, 1 szt. parkingu, 4 szt. zatok autobusowych, 69 szt. zjazdów
  • Wykonano obustronnej ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej i betonu asfaltowego na długości 3 066,60 mb
  • Wykonano chodnik na długości 1 118,46 mb
  • Wybudowano 107 szt. zjazdów publicznych i indywidualnych
  • Przebudowano 4 szt. przepustów pod koroną drogi
  • Wykonano 4 szt. zatok autobusowych wraz z peronami
  • Wykonano oznakowania pionowego i poziomego drogi, w tym: 90 szt. nowych znaków drogowych (1 znak aktywny), 378,49 m² oznakowania poziomego
  • Urządzono 4 szt. przejść dla pieszych
  • Wykonano obustronnych poboczy na odcinkach o łącznej długości 2 772,60 mb.