Postaw na aktywność, postaw na włączenie

2021-11-16 13:37

„Postaw na aktywność, postaw na włączenie" jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Projekt jest skierowany do 50 niepracujących osób dorosłych, w wieku 18 lat i więcej, zamieszkałych w woj. mazowieckiem, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 12.3.2004 o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, osoby z niepełnosprawnościami, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa).

Celem projektu jest wzrost integracji społecznej i/lub zawodowej uczestników projektu przez zastosowanie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym, określonych na podstawie diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów każdego z uczestników projektu.

Na działania Projektu składają się usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym, w tym:

  • Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników Projektu dla 50 osób
  • Trening kompetencji psychospołecznych: warsztaty grupowe, konsultacje indywidualne dla 50 osób
  • Poradnictwo i terapia rodzinna dla 10 osób
  • Pośrednictwo pracy dla 50 osób
  • Szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji dla 40 osób
  • Staże dla 40 osób

Info. ICT Artur Olesiński

Wróć