Aktualne informacje znajdują się na stronie BIP Starostwa [link]


2021-12-21

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zaproszenie do złożenia oferty na wykoananie usługi związanej z usuwaniem pojazdów z dróg Powiatu Łosickiego 

Informacja na stronie BIP Starostwa: http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/244435


Informacja o wyborze oferty publikowana na stronie

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Korczówka, gmina Olszanka, powiat łosicki, województwo mazowieckie

Informacja dostępna na stronie BIP:

http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/242758


Ogłoszenie o zamówieniu

Budowa i przebudowa dróg wydzielonych w wyniku scalenia części obrębu Hołowczyce, gmina Sarnaki.


Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego

przy realizacji zadania: "Budowa i przebudowa dróg wydzielonych w wyniku scalenia części obrębu Hołowczyce, gmina Sarnaki"


Zaproszenie do złożenia oferty

Więcej informacji na stronie BIP Starostwa [link do ogłoszenia]


ZAPYTANIE OFERTOWE

GLEBOZNAWCZA KLASYFIKACJA GRUNTÓW ZALESIONYCH

Więcej informacji na stronie BIP Starostwa [link do ogłoszenia]


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Starosta Powiatu Łosickiego ogłasza I pisemny nieograniczony przetarg ofertowy.

Więcej informacji na stronie BIP Starostwa [link do ogłoszenia]


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Starosta Powiatu Łosickiego ogłasza I przetarg ofertowy.

Więcej informacji na stronie BIP Starostwa [link do ogłoszenia]


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Starosta Powiatu Łosickiego ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż lokalu wraz z udziałem w gruncie stanowiącego własność Skarbu Państwa.

Więcej informacji na stronie BIP Starostwa [link do ogłoszenia]


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Starosta Powiatu Łosickiego ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż lokalu wraz z udziałem w gruncie stanowiącego własność Skarbu Państwa.

Więcej informacji na stronie BIP Starostwa [link do ogłoszenia]


OGŁOSZENIE O PRZETARGU UPROSZCZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Starosta Łosicki niniejszym zaprasza do składania ofert na wykonanie w terminie do 15 listopada 2019r. Klasyfikacji gleboznawczej gruntów zalesionych w 2015r. w ramach PROW położonych na terenie 8 obrębów powiatu Łosickiego o łącznej powierzchni 14,84 ha.

Więcej informacji na stronie BIP Starostwa [link do ogłoszenia]


OGŁOSZENIE O PRZETARGU UPROSZCZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU UPROSZCZONYM

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z Regulaminem postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Łosicach, których wartość szacunkowa nie przekracza 30 000 euro

ZAMAWIAJĄCY:
Powiat Łosicki
ul. Narutowicz 6
08-200 Łosice

zaprasza do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Korczówka gm. Olszanka

 

Więcej informacji na stronie BIP Starostwa [link do ogłoszenia]


OGŁOSZENIE O PRZETARGU UPROSZCZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU UPROSZCZONYM


na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę dróg leśnych w kompleksie leśnym wsi Nowe Hołowczyce gm. Sarnaki
Zamówienie realizowane jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy, w oparciu o wewnętrzny regulamin Starostwa Powiatowego w Łosicach dotyczący udzielania zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro

 

Więcej informacji na stronie BIP Starostwa [link do ogłoszenia]


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Łosice, dnia 27.03.2019 r.

ZP.272. 4 .2019


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z Regulaminem postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Łosicach, których wartość szacunkowa nie przekracza 30 000 euro
ZAMAWIAJĄCY:
Powiat Łosicki
ul. Narutowicz 6
08-200 Łosice
zaprasza do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na zadanie: Przeliczenie osnowy wysokościowej Powiatu Łosickiego do układu odniesienia PL-EVRF2007-NH


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

    Zgodnie z § 24 rozporządzenia Rady Ministra z dnia 15.X.2012r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych ( dz. U z 2012r. poz. 1247) od 1.01.2020 r. obowiązywać będzie w całym kraju układ PL-EVRF2007-NH.
Realizacja tego rozporządzenia w powiecie łosickim wymaga dokonania przeliczenia około 160 punktów wysokościowych osnowy III klasy , około 340 punktów osnowy wysokościowej IV klasy oraz 30 punktów klas niższych. Ponadto przeliczenia wymaga około 1400 punktów szczegółowej osnowy poziomej posiadającej określone rzędne wysokościowe.
Na terenie powiatu znajduje się osnowa podstawowa kl.2 (wg aktualnie obowiązujących kryteriów) należąca do : linii nr 274 Międzyrzec Podl.- Siemiatycze, linii 1719 Mordy – Łosice oraz linii nr 2386 Łosice-Janów Podl. Opisy topograficzne, współrzędne geograficzne i rzędne punktów tej osnowy w układzie PL-EVRF86-NH udostępni zamawiający.
Istniejące w zasobie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łosicach osnowy klasy III i IV były obliczane i wyrównane w układzie Kronsztadt ‘60. Jedynie 36 punktów ( na 2 obiektach ) na ciągach pomierzonych w latach osiemdziesiątych zostało opracowanych w układzie Kr ’86.

 

Więcej informacji na stronie BIP Starostwa [link do ogłoszenia]


Wyniki przerargu

Łosice 6.06.2018 r.

GKN.273.9.2018

 

Informacja z rozstrzygnięcia przetargu

Klasyfikacja gleboznawcza gruntów zalesionych w 2014 r. (PROW)…

  

Starosta Łosicki niniejszym informuje , że  w przetargu na "Wykonanie klasyfikacji gleboznawczej gruntów zalesionych w 2014 r. w ramach PROW oraz zalesień ujętych w Uproszczonym planie urządzania lasów niepaństwowych”  ogłoszonym dn.29 maja 2018 r. wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą cenowo , na kwotę 9 820 zł, złożyła Pani Ewa Orzełek i do niej skierowane zostanie zmówienie.

Dziękujemy za udział w przetargu.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Łosice dnia  05.06.2018r.

Numer sprawy 272.ZP.2.FN.2018

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie:
„Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 1 520 000 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Łosickiego w wysokości 1 069 540 zł oraz spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 450 460 zł”

 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie BIP Starostwa (tutaj).


Ogłoszenie o zamówieniu

Łosice 29.05.2018 r. 

GKN.272.9.2018

  

Ogłoszenie o przetargu

 

         Starosta  Łosicki  niniejszym  zaprasza  do  składania  ofert  na  wykonanie w terminie do 28 lipca 2018 r.

 Klasyfikacji  gleboznawczej  gruntów zalesionych w 2014 r. ramach PROW oraz zalesień ujętych  w Uproszczonym planie urządzania lasów niepaństwowych, a nie wykazanych w ewidencji gruntów

położonych  na terenie 5 obrębów powiatu  łosickiego o łącznej pow. 27,2 ha .

Należy wykonać badania terenowe i sporządzić  dokumentację  zgodnie  z  wymogami  przepisów  w  sprawie  klasyfikacji  gruntów i opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

     Niniejsze  zaproszenie  skierowane  jest  do  podmiotów  posiadających  kwalifikacje  do  wykonywania  klasyfikacji  gruntów. Kopię dokumentu poświadczającego kwalifikacje należy dołączyć do oferty.  


Ogłoszenie o zamówieniu

Łosice dnia  25.05.2018r.

Numer sprawy 272.ZP.2.FN.2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie:
„Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 1 520 000 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Łosickiego w wysokości 1 069 540 zł oraz spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 450 460 zł”

Starosta Łosicki informuje, że w dniu 2018-05-25 o godzinie 12:15 odbyło się otwarcie ofert.

 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie BIP Starostwa (tutaj).


Ogłoszenie o zamówieniu

Łosice dnia  30.04.2018r.

Numer sprawy  FN.272.ZP.2.2018

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie:
„Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 1 520 000 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Łosickiego w wysokości 1 069 540 zł oraz spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 450 460 zł”Ogłoszenie o zamówieniu

Łosice dnia  20.04.2018r.

Numer sprawy  GKN-272.4.2018                                  

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obr.Stare Litewniki gm.Sarnaki w celu zapewnienia zgodności z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

 

I.  Nazwa i adres zamawiającego:

Starosta Łosicki  08-200 Łosice ul.Narutowicza 6

Strona WWW. losice .pl

Godziny urzędowania - 7:30 do 15:30.

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu określonego w Zarzadzeniu Starosty Powiatu Łosickiego nr 38/2014 dla zamówień ponizej 30 000 euro

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:  WWW .losice.pl

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 

Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia znajduje się na stronie internetowej zamawiajacego w zakładce "Przetargi i zamówienia"

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające

Główny przedmiot

71.35.41.00-5

 

 

71.35.43.00-7

 

#47

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

            15 lutego 2019 r.

Celem zamówienia jest podniesienie dokładności określenia położenia granic władania, aktualizacja terenowa i uzupełnienie bazy danych ewidencji gruntów i budynków   w celu zapewnienia zgodności z  rozporządzeniem z dn.29 marca 2001 r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (jt .Dz.U z 2016 r. poz. 1034)

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy prowadzący      działalność gospodarczą, której podstawową dziedziną są prace geodezyjne i kartograficzne i spełniający niżej wymienione warunki  art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych :

a)         posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie (wykonane 2 prace)

b)         dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (zatrudniają 2 osoby

            na umowę o pracę)

c)         udzielą gwarancji na wykonane prace na 24 miesiące.

 

 

VIII. Informacja na temat wadium:

  Zamawiający  wymaga wniesienia   wadium w wysokosci 2000 zł.

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium  - cena najniższa

Czas realizacji zamówienia

 90 pkt.

 10 pkt

 

#70

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2018-05.08 do godz. 12 00 w Starostwie Powiatowym w Łosicach  ul. Narutowicza 6 , 08-200 Łosice ,pokój 29 – sekretariat.

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2018-05-05 godz. 13 00 .

w Starostwie Powiatowym w Łosicach ul. Narutowicza 6

                       

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

                          

XIII. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

  Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w przypadku

niedoszacowania elementów do pomiaru ponad 25%

 

XIV. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu nie podlega obowiazkowi zamieszczeniaw Biuletynie Zamówień Publicznych  .

 

 

S T A R O S T A

Bożena  NiedzielakOgłoszenie o zamówieniu

Łosice dnia  22.03.2018r.

Numer sprawy  GKN-272.3.2018

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie Aktualizacja baz danych ewidencji gruntów i budynków gm.Sarnaki w celu zapewnienia zgodności z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Starosta Łosicki  08-200 Łosice ul.Narutowicza 6

Strona www.losice.pl

Godziny urzędowania - 7:30 do 15:30.

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu określonego w Zarzadzeniu Starosty Powiatu Łosickiego nr 38/2014 dla zamówień ponizej 30 000 euro

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:  www.losice.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia znajduje się na stronie internetowej zamawiajacego w zakładce "Przetargi i zamówienia"

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające

Główny przedmiot

71.35.41.00-5

 -

 

71.35.43.00-7

 -

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

VI. Termin wykonania zamówienia:

15 listopada   2018 r.

Celem zamówienia jest aktualizacja terenowa w zakresie budynków i uzupełnienie bazy danych ewidencji gruntów i budynków  w celu zapewnienia zgodności z rozporządzeniem z dn.29 marca 2001 r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (jt .Dz.U z 2016 r. poz. 1034)

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą, której podstawową dziedziną są prace geodezyjne i kartograficzne i spełniający niżej wymienione warunki  art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie (wykonane 2 prace)

b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (zatrudniają 2 osoby na umowę o pracę)

c) udzielą gwarancji na wykonane prace na 24 miesiące.

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia   wadium.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium  - cena najniższa

Czas realizacji zamówienia

 90 pkt.

 10 pkt.

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2018-04-04 do godz. 12 00 w Starostwie Powiatowym w Łosicach  ul. Narutowicza 6 , 08-200 Łosice ,pokój 29 – sekretariat.

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2018-04-04 godz. 13 00  w Starostwie Powiatowym w Łosicach ul. Narutowicza 6

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w przypadku niedoszacowania ilości budynków do pomiaru ponad 25%

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu nie podlega obowiazkowi zamieszczeniaw Biuletynie Zamówień Publicznych  .

 

S T A R O S T A

Bożena NiedzielakOgłoszenie o zamówieniu

Łosice dnia 18 września 2017 r.

ZACIĄGNIĘCIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU W
WYSOKOŚCI 2 561 211 ZŁOTYCH Z PRZEZNACZENIEM NA
SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU
POWIATU ŁOSICKIEGO W WYSOKOŚCI 2 320 751 ZŁ ORAZ
SPŁATĘ ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW I
POŻYCZEK W WYSOKOŚCI 240 460 ZŁ

Rozdział I. NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa Zamawiającego : Powiat Łosicki
REGON 030238729
NIP 496-02-49-456
Adres ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice
Strona internetowa: http://www.e-bip.pl/start/37
Godziny urzędowania Poniedziałek – Piątek 730 – 1530
Telefon: (83) 359-03-34
Fax: (83) 359-03-34
e- mail: powiat@losice.pl

 

Rozdział II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015r. poz. 2164 ze zm.) zwaną dalej ustawą PZP. W kwestiach nieuregulowanych ustawą PZP stosuje się przepisy ustawy – Kodeks
cywilny.
2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

 

Rozdział III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 2 561 211,00 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu - 2 320 751 zł oraz spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 240 460 zł.
2. Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV – 66.11.30.00-5
3.Okres kredytowania od 02.11.2017 – 15.12.2030,
a. Kwota kredytu 2 561 211,00 PLN,
b. Karencja w spłacie kapitału – do 30.10.2018r.
c. Harmonogram spłaty kapitału (w specyfikacji)

4. Spłata odsetek - spłata odsetek następować będzie w okresach kwartalnych. Spłata odsetek odbywać się będzie od daty i kwoty faktycznie uruchomionego kredytu na podstawie zawiadomienia z banku o wysokości naliczonych odsetek, w terminie 2 dni robocze przed datą płatności. Termin pierwszej raty odsetkowej ustala się na 31.12.2017 r. Płatność odsetek będzie realizowana w ostatnim dniu miesiąca danego kwartału z tym, że gdy będzie to dzień wolny od pracy, to płatność nastąpi w dniu roboczym następującym po tym dniu.
5. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie , odsetki będą naliczane do dnia spłaty, a nie do końca trwania umowy, bez dodatkowych opłat i prowizji za wcześniejszą spłatę.
6.Oprocentowanie – oparte o zmienną stawkę WIBOR 1 M ogłoszoną dla ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, skorygowaną o marżę banku (marża stała w całym okresie kredytowania). Przy naliczaniu oprocentowania będzie przyjęta rzeczywista liczba dni w miesiącu, oraz w roku obrachunkowym (365/366 dni).
7.Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
8.Udostępnienie kredytu nastąpi nie później niż do dnia 30.12.2017 r. w formie przelewu na rachunek budżetu powiatu.
9.Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ.
10. Kredytobiorcy będzie przysługiwać prawo do nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.
11. Dla celów przygotowania wyceny oferty, Wykonawcy uczestniczący w niniejszym postępowaniu przyjmują stawkę WIBOR 1M z dnia 12.09.2017 r. tj. 1,66 % oraz stałą marżę banku w całym okresie kredytowania.
12. Raty odsetkowe i kapitałowe będą płatne do końca każdego kwartału, z wyjątkiem ostatniej raty z dniem 15.12.2030r.
13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych oraz nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Główny kod CPV - 66113000-5- usługi udzielania kredytu.

 

 

[20 września 2017] - zaaktualizowano paczkę plików "272.5.ZP-FN.2017_20wrzesnia2017.zip"
[20 września 2017] - dodano plik "rio_uchwala_Si_344_2017.pdf"
[20 września 2017] - dodano plik "rio_uchwala_Si_138_2017"
[20 września 2017] - dodano plik "SPZOZ_RBN_IV_2016.pdf"
[20 września 2017] - dodano plik "U_160_171-175.pdf"
[20 września 2017] - dodano plik "U_140.pdf"

[21 września 2017] - zaaktualizowano paczkę plików "272.5.ZP-FN.2017_21wrzesnia2017.zip"
[21 września 2017] - dodano plik "budzet_I_2017.pdf"
[21 września 2017] - dodano plik "powiat_rbn_rbz_2_2017.pdf"
[21 września 2017] - dodano plik "powiat_rbn_rbz_IV_2016.pdf"
[21 września 2017] - dodano plik "SPZOZ_rbn_rbz_II_2017.pdf"
[21 września 2017] - dodano plik "SPZOZ_rbn_rbz_IV_2016.pdf"
[21 września 2017] - dodano plik "SPZOZ_rbuz.pdf"
[21 września 2017] - dodano plik "U_rio_51_52_135_138.pdf"
[21 września 2017] - dodano plik "uzasadnienie_pub_2017.pdf"

[22 września 2017] - zaaktualizowano paczkę plików "272.5.ZP-FN.2017_22_wrzesnia_2017.zip"
[22 września 2017] - dodano plik "Bilans RZ i S SPZOZ Łosice.pdf"
[22 września 2017] - dodano plik "odpowiedz_na_zapytanie_22wrzesnia.pdf"
[22 września 2017] - dodano plik "Rb-27S - 2014r..pdf"
[22 września 2017] - dodano plik "Rb-27S - 2015r..pdf"
[22 września 2017] - dodano plik "Rb-27S - 2016r..pdf"
[22 września 2017] - dodano plik "Rb-27S - za I kwartał 2017r..pdf"
[22 września 2017] - dodano plik "Rb-27S - za II kwartał 2017r..pdf"
[22 września 2017] - dodano plik "Rb-28S - 2014r..pdf"
[22 września 2017] - dodano plik "Rb-28S - 2015r..pdf"
[22 września 2017] - dodano plik "Rb-28S - 2016r..pdf"
[22 września 2017] - dodano plik "Rb-28S - za I kwartał 2017r..pdf"
[22 września 2017] - dodano plik "Rb-28S - za II kwartał 2017r..pdf"
[22 września 2017] - dodano plik "Rb-NDS - 2014r..pdf"
[22 września 2017] - dodano plik "Rb-NDS - 2015r..pdf"
[22 września 2017] - dodano plik "Rb-NDS - 2016r..pdf"
[22 września 2017] - dodano plik "Rb-NDS - za I kwartał 2017r..pdf"
[22 września 2017] - dodano plik "Rb-NDS - za II kwartał 2017r..pdf"
[22 września 2017] - dodano plik "Rb-Z - 2014r..pdf"
[22 września 2017] - dodano plik "Rb-Z - 2015r..pdf"
[22 września 2017] - dodano plik "Rb-Z - 2016r..pdf"
[22 września 2017] - dodano plik "Rb-Z - za I kwartał 2017r..pdf"
[22 września 2017] - dodano plik "Rb-Z - za II kwartał 2017r..pdf"

[26 września 2017] - zaaktualizowano paczkę plików "272.5.ZP-FN.2017_26_wrzesnia_2017.zip"
[26 września 2017] - dodano plik "U_rio_si_347_2017.pdf"
[26 września 2017] - dodano plik "U_rio_si_452_2016.pdf"
[26 września 2017] - dodano plik "U_rio_si_453_2016.pdf"
[26 września 2017] - zaaktualizowano paczkę plików "272.5.ZP-FN.2017_26_wrzesnia_2017_wersja2.zip"
[26 września 2017] - dodano plik "odpowiedz_1_26_wrzesnia_2017.pdf"
[26 września 2017] - dodano plik "odpowiedz_2_26_wrzesnia_2017.pdf"

[27 września 2017] - zaaktualizowano paczkę plików "272.5.ZP-FN.2017_27_wrzesnia_2017.zip"
[27 września 2017] - dodano plik "odpowiedz_1_27_wrzesnia_2017.pdf"

[28 września 2017] - zaaktualizowano paczkę plików "272.5.ZP-FN.2017_28_wrzesnia_2017.zip"
[28 września 2017] - dodano plik "Rb-N za 2014r..pdf"
[28 września 2017] - dodano plik "Rb-N za 2015r..pdf"
[28 września 2017] - dodano plik "Rb-N za 2016r..pdf"
[28 września 2017] - dodano plik "Rb-N za I kwartal 2017r..pdf"
[28 września 2017] - dodano plik "Rb-N za II kwartał 2017r..pdf"
[28 września 2017] - dodano plik "zmiany SIWZ.pdf"


Wszystkie dokumenty w jednej paczce:

application/zip 272.5.ZP-FN.2017_28_wrzesnia_2017.zip (44.6 MiB)

Pełna specyfikacja wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

application/pdf Bilans RZ i S SPZOZ Losice.pdf (514.3 KiB)

application/pdf budzet_I_2017.pdf (9.8 MiB)

application/pdf odpowiedz_1_26_wrzesnia_2017.pdf (615.8 KiB)

application/pdf odpowiedz_1_27_wrzesnia_2017.pdf (195.1 KiB)

application/pdf odpowiedz_2_26_wrzesnia_2017.pdf (628.5 KiB)

application/pdf odpowiedz_na_zapytanie_22wrzesnia.pdf (410.9 KiB)

application/pdf Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf (1.2 MiB)

application/pdf powiat_rbn_rbz_2_2017.pdf (817.8 KiB)

application/pdf powiat_rbn_rbz_IV_2016.pdf (1.5 MiB)

application/pdf Rb-27S - 2014r..pdf (646.7 KiB)

application/pdf Rb-27S - 2015r..pdf (610.2 KiB)

application/pdf Rb-27S - 2016r..pdf (587.0 KiB)

application/pdf Rb-27S - za II kwartal 2017r..pdf (606.7 KiB)

application/pdf Rb-27S - za I kwartal 2017r..pdf (587.8 KiB)

application/pdf Rb-28S - 2014r..pdf (1.1 MiB)

application/pdf Rb-28S - 2015r..pdf (1,002.2 KiB)

application/pdf Rb-28S - 2016r..pdf (935.2 KiB)

application/pdf Rb-28S - za II kwartal 2017r..pdf (992.7 KiB)

application/pdf Rb-28S - za I kwartal 2017r..pdf (986.5 KiB)

application/pdf Rb-NDS - 2014r..pdf (172.8 KiB)

application/pdf Rb-NDS - 2015r..pdf (168.2 KiB)

application/pdf Rb-NDS - 2016r..pdf (169.2 KiB)

application/pdf Rb-NDS - za II kwartal 2017r..pdf (168.6 KiB)

application/pdf Rb-NDS - za I kwartal 2017r..pdf (168.4 KiB)

application/pdf Rb-N za 2014r..pdf (257.9 KiB)

application/pdf Rb-N za 2015r..pdf (258.1 KiB)

application/pdf Rb-N za 2016r..pdf (258.5 KiB)

application/pdf Rb-N za II kwartal 2017r..pdf (259.9 KiB)

application/pdf Rb-N za I kwartal 2017r..pdf (259.3 KiB)

application/pdf Rb-Z - 2014r..pdf (130.0 KiB)

application/pdf Rb-Z - 2015r..pdf (129.7 KiB)

application/pdf Rb-Z - 2016r..pdf (129.8 KiB)

application/pdf Rb-Z - za II kwartal 2017r..pdf (126.8 KiB)

application/pdf Rb-Z - za I kwartal 2017r..pdf (126.4 KiB)

application/pdf rio_uchwala_Si_138_2017.pdf (978.4 KiB)

application/pdf rio_uchwala_Si_344_2017.pdf (945.4 KiB)

application/pdf SIWZ_kredyt_2017_ losice.pdf (700.6 KiB)

application/pdf SPZOZ_RBN_IV_2016.pdf (3.2 MiB)

application/pdf SPZOZ_rbn_rbz_II_2017.pdf (975.7 KiB)

application/pdf SPZOZ_rbn_rbz_IV_2016.pdf (938.0 KiB)

application/pdf SPZOZ_rbuz.pdf (571.8 KiB)

application/pdf T_1A_dotacje.pdf (276.5 KiB)

application/pdf T_1_dochody.pdf (247.0 KiB)

application/pdf T_1_XLV_186_17.pdf (181.1 KiB)

application/pdf T_2A_wydatki.pdf (282.0 KiB)

application/pdf T_2_wydatki.pdf (205.0 KiB)

application/pdf T_2_XLV_186_17.pdf (331.2 KiB)

application/pdf T_3_limity.pdf (280.8 KiB)

application/pdf T_3_XLV_186_17.pdf (152.2 KiB)

application/pdf T_4_przychody.pdf (291.1 KiB)

application/pdf T_5_XXXIV_124_16.pdf (435.5 KiB)

application/pdf uzasadnienie_pub_2017.pdf (4.4 MiB)

application/pdf U_140.pdf (216.0 KiB)

application/pdf U_160_171-175.pdf (876.9 KiB)

application/pdf U_rio_51_52_135_138.pdf (2.9 MiB)

application/pdf U_rio_si_347_2017.pdf (940.6 KiB)

application/pdf U_rio_si_452_2016.pdf (1.1 MiB)

application/pdf U_rio_si_453_2016.pdf (1.1 MiB)

application/pdf U_XLV_185_17.pdf (190.3 KiB)

application/pdf U_XLV_186_17.pdf (274.2 KiB)

application/pdf U_XLV_187_17.pdf (5.6 MiB)

application/pdf U_XXXIV_124_16.pdf (277.1 KiB)

application/pdf U_XXX_125_16.pdf (1.6 MiB)

application/msword Zalacznik_nr_1_oferta.doc (58.5 KiB)

application/msword Zalacznik_nr_2_osw_SWIZ.doc (66.0 KiB)

application/msword Zalacznik_nr_3_osw_gr_k.doc (55.0 KiB)

application/pdf zmiany SIWZ.pdf (191.1 KiB)

application/pdf Z_1_XLV_186_17.pdf (94.2 KiB)

application/pdf Z_1_XXXIV_124_16.pdf (362.7 KiB)

application/pdf Z_2_XXXIV_124_16.pdf (294.5 KiB)


Ogłoszenie o przetargu

    Starosta  Łosicki  niniejszym  zaprasza  do  składania  ofert  na  wykonanie
w terminie do 10 grudnia 2017 r. prac remontowych na budynku garażu znajdującego się na posesji w Łosicach ul.Kolejowa 23
Zakres prac obejmuje:
  -wymianę pokrycia dachowego z papy wraz z obróbkami blacharskimi i rynnami
  -wymianę instalacji odgromowej
  -naprawę drewnianych skrzydeł drzwiowych
  -wykonanie posadzek wewnętrznych
Przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Pobierz ogłoszenie:

application/pdf GKN.272.14.2017.pdf (2.2 MiB)


Ogłoszenie o przetargu

    Starosta Łosicki niniejszym zaprasza do składania ofert na wykonanie
w terminie do 10 listopada 2017 r. klasyfikacji gleboznawczej gruntów
zalesionych w 2013 ramach PROW na 22 rozproszonych obiektach
(działkach lub grupach działek przyległych) położonych na terenie 12 obrębów
powiatu łosickiego (według załączonego wykazu) o łącznej pow. 28 ha.
    Należy wykonać badania terenowe, pomiary zasięgów zmienionych
użytków (pojedyncze przypadki), sporządzić dokumentację zgodnie
z wymogami przepisów w sprawie klasyfikacji gruntów.
    O terminie badań terenowych należy zawiadomić strony ( właścicieli działek) -
wymagana „zwrotka” w operacie. 

Pobierz ogłoszenie:

application/pdf GKN.272.13.2017.pdf (450.0 KiB)INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT - uzupełnienie baz graficznej i opisowej ewidencji gruntów gm. Sarnaki

Informacja z sesji otwarcia ofert dostępna na stronie BIP:
http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/232321Łosice 24.08.2017 r.


GKN.272.9. 2017


O g ł o s z e n i e


Na podstawie §3 ust.1 i § 4 Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień w Starostwie Powiatowym w Łosicach, których wartość szacunkowa nie przekracza 30 000 euro Starosta Łosicki zaprasza jednostki wykonawstwa geodezyjnego posiadające wiedzę i doświadczenie w pracy z programem EWMAPA i EWOPIS do przystąpienia do przetargu na

Uzupełnienie baz graficznej i opisowej ewidencji gruntów i budynków gminy Sarnaki na podstawie materiałów zgromadzonych w zasobie PODGiK w Łosicach


1. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia - według załącznika nr 1.
2. Termin wykonania zamówienia -15 grudnia 2017 r.
3. Kryteria oceny ofert - najniższa cena
4.Ttermin składania ofert – 31.08.2017 r. do godz.12.00
5.Od oferentów wymagać będziemy:
- potwierdzenia uprawnień do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej
- potwierdzenia praktycznej znajomości aplikacji EWMAPA w formie wykazu wykonanych prac (min.3) z danymi adresowymi zamawiającego (nazwa ,adres, telefon)
- gotowości do udzielenia 12 miesięcy gwarancji na wykonane dzieło
- wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania pracy w wysokości 5% kontraktu na konto depozytowe Starostwa Powiatowego w Łosicach przed podpisaniem umowy

Oczekujemy na pisemne oferty (dopuszczamy formę faksu 83 359 03 34 lub maila na podany niżej adres) zawierające cenę netto i brutto wykonania w/w prac zgodnie z warunkami określonymi w załączniku. Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem 83-357 27 23 w godzinach 8.30-15.00 lub geodezja@losice.pl.


WCNumer sprawy 272.4-ZP-GKN.8/2017

Łosice dnia 2 .08.2017r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie Dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków cz.gm.Olszanka do zgodności z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków.


I. Nazwa i adres zamawiającego:
Starosta Łosicki 08-200 Łosice ul.Narutowicza 6
Strona WWW. losice .pl
Godziny urzędowania - 7:30 do 15:30.


II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa
zamówień publicznych.


III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja
istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie
internetowej: www.losice.pl


IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia
Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV
Słownictwo główne
71.35.41.00-5
71.35.43.00-7


V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych


VI. Termin wykonania zamówienia:
28 lutego 2018 r..
Celem zamówienia jest dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków
gm. Olsznka do zgodności z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu z
dn.29 marca 2001 r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (jt .Dz.U z 2016 r. poz. 1034)


VII. Opis warunków udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy prowadzący działalność
gospodarczą, której podstawową dziedziną są prace geodezyjne i kartograficzne i
spełniający niżej wymienione warunki art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych :
a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
c) udzielą gwarancji na wykonane prace na 24 miesiące.


VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium - cena najniższa
90 pkt.
Czas realizacji zamówienia
10 pkt

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2017-08-21 do godz. 13 00 w Starostwie Powiatowym
w Łosicach ul. Narutowicza 6 , 08-200 Łosice ,pokój 29 – sekretariat.

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2017-08-21 godz. 13 30 .
w Starostwie Powiatowym w Łosicach ul. Narutowicza 6

XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w przypadku
niedoszacowania ilości budynków do pomiaru ponad 20%

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod nr ..561765-N-2017 w dn.2.08.2017 r.

W I C E S T A R O S T A
Bożena Niedzielak


ZP.272.5.K.2016

18  listopada  2016r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Starosta Powiatu Łosickiego  ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice - informuje , że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania  pn. " badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach za 2016 rok  ” wybrana została oferta :  

Biuro Rachunkowe Stanisława Zalewska ul. Jałowcowa 26, 58-200 Dzierżoniów .

Uzasadnienie wyboru:  cena oferty – 3 936,00zł.

W postępowaniu zostały złożone oferty przez:

 

 

L.p.

               Nazwa oferenta

           Adres oferenta

Ilość uzyskanych

punktów

1.

I AUDIT Sp. z o.o.

ul. Pankiewicza 3, 

00-696 Warszawa

49

 

2

Zespół Biegłych Rewidentów ”SPEC” Spółka z o.o.

 ul. Sejneńska 51/301

16-400 Suwałki

67

3

Concept Finance Audyt i Doradztwo Rafał Durkacz

ul. Piotrkowska 270 XIV piętro pok. 1408, 90-361 Łódź

94

4

Continuum Consulting Group Poland Sp. z o.o.

 ul. Wspólna 40, 61-479 Poznań

40

5

ALKABAR Sp. z o.o.

 

 ul. Piotrkowska 121  lok. 21

 90-430 Łódź

55

6

ABBA Sp. z o.o.

 

ul. Śniadeckich 1-15/1 A ,

 00-654 Warszawa

53

 

7

„BILANS-REWID-STANDARD” Biegli Rewidenci i Doradcy Finansowi

Sp. z o.o.

 

ul. Opinogórska 4 lok. 35,

 04-039 Warszawa

82

8

Biuro Biegłych Rewidentów

 „EKO-BILANS”  Sp. z. o.o.,

ul. POW 29/3,  90-248 Łódź

 

59

9

BIURO RACHUNKOWE

Stanisława Zalewska 

ul.  Jałowcowa  26,

58-200 Dzierżoniów

100

10

KPW Audytor Sp. z o.o.

 

ul. Tymienieckiego  25c/410,

90-350 Łódź

68

11

POL-TAX  Sp. z o.o.

 

ul. Bora Komorowskiego 56C lok. 91, 03-982 Warszawa

71

 

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym i S P ZOZ w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 25. 11. 2016r. 

Dziękujemy za udział w przetargu i zapraszamy do udziału w następnych.

 

GF.

 

wz. STAROSTY

mgr Bożena Niedzielak

WICESTAROSTA


ZP.272.5.K.2016                                                                Łosice,  2016-10-25

 

 Zaproszenie

do składania ofert cenowych na wykonanie usługi: badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach za 2016 rok.

Zamówienie poniżej 30 tys. euro.

Zarząd Powiatu Łosickiego działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047) zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego sporządzonego za 2016 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta o wyniku badania sprawozdania finansowego.

 

Oferta powinna zawierać:

1.Wypełniony i podpisany formularz oferty, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

2.Nazwę i adres wykonawcy oraz wskazanie osoby która będzie prowadziła badanie sprawozdania wraz z opisem jej zawodowego doświadczenia biegłego rewidenta.

3.Cenę netto i brutto (PLN) za przeprowadzenie badania, uwzględniającą wszystkie koszty.

4.Informacje o firmie.

5.Wykaz badanych podmiotów, w szczególności szpitali powiatowych.

6.Termin przeprowadzenia badania, przekazanie pisemnej opinii wraz z raportem.

 

Do oferty należy załączyć:

1.Oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta warunków określonych w art. 56 ustawy z dnia 07 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym ( t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1000) do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

2.Oświadczenie o niekaralności.

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia informacje, dokumenty) muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

 

Termin i miejsce złożenia oferty:

Oferty należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 08.11.2016 r., do godziny 14,00 (decyduje data wpływu ) w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego SP ZOZ w Łosicach za 2016 r. ” na adres:

Starostwo Powiatowe w Łosicach ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice pokój nr 29 - sekretariat.

Na kopercie należy także zamieścić dokładną nazwę i adres składającego ofertę wraz z nr telefonu kontaktowego.

 

Wybór oferty:

1.Oferty niespełniające warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie złożonych ofert.

2.Kryterium wyboru oferty będzie zaoferowana cena.

3.Podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie powiadomiony oddzielnym pismem.

4.W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

Po dokonaniu wyboru oferty z najkorzystniejszą ceną i zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu Łosickiego, zostanie podpisana z Dyrektorem jednostki umowa zawierająca szczegółowe warunki badania sprawozdania finansowego SP ZOZ w Łosicach za 2016 rok.

 

Informacje dotyczące badanej jednostki:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Łosicach, ul. Słoneczna  1, 08-200 Łosice.

Nr telefonu: 83 357 32 31 wew. 42.

 

Osoba upoważniona do kontaktów

Główny Księgowy

P. Jolanta Nikoniuk.

 

Załącznik do ogłoszenia - formularz oferty

 

Starosta Powiatu Łosickiego

mgr inż. Czesław Giziński


 

ZARZĄDZENIE  Nr  18  /2016

STAROSTY  POWIATU  ŁOSICKIEGO

z dnia 10 sierpnia 2016 roku

 

   w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału we współwłasności nieruchomości położonej w miejscowości Kózki gmina Sarnaki

 

    Na podstawie art. 11, art. 13 ust 1,  art. 23  ust  1 pkt. 7, art. 35 ust 1, art. 37 ust. 2 pkt 9, art.  67 ust  3  ustawy z  dnia   21  sierpnia   1997 r  o   gospodarce    nieruchomościami   ( Dz. U z    2015 r  poz. 1774 t.j ze  zm.) oraz  Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego  Nr   411   z  dnia   2.08.2016 r w sprawie  wyrażenia     zgody    na   zbycie    z   zasobu   nieruchomości   Skarbu   Państwa   udziału   we    współwłasności nieruchomości położonej w miejscowości Kózki gmina Sarnaki  – zarządza się co następuje:

 

§ 1.

    Dokonać sprzedaży w drodze bezprzetargowej  z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału wynoszącego  1/7 we współwłasności nieruchomości położonej w miejscowości Kózki gmina Sarnaki, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1103/1 i 1104/1 o pow. 0.0294 ha, uregulowanej w księdze wieczystej KW SI2S/00024931/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Siedlcach – Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Łosicach .

 

§ 2

 Wykaz obejmujący nieruchomość o której mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega wywieszeniu  na  tablicy ogłoszeń Urzędu Starostwa Powiatowego w Łosicach ul. Narutowicza 6

i na stronie internetowej Starostwa. Informację o wywieszeniu wykazu zamieścić w prasie lokalnej.

 

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Geodecie Powiatowemu.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Numer sprawy: ZP. 272.4.GKN.2016                       Łosice  dnia 18  lipca  2016 r.

 

 

INFORMACJA  Z  SESJI  OTWARCIA  OFERT

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Na wykonanie  : dostosowania baz danych ewidencji gruntów i budynków gminy Platerów

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości  - 112 700,00 zł.

 

Starosta Łosicki informuje,  że w dniu 2016-07-18 o godzinie 1300 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena zł.

Termin wykonania

dni

 

1

Geokart – International Spółka z o. o.

ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów

 

113.160,00

 

85

 

2

GEOMAP GEODECI UPRAWNIENI

Ul. Katedralna 7,08-110 Siedlce

 

87.000,00

 

100

 

3

CADASTRE spółka z o. o.

z/s Biała Podlaska  ul. Łukaszyńska  29 lok.25, 21-500 Biała Podlaska

 

97.000,00

 

100

 

 

Starosta  Łosicki 

mgr inż. Czesław Giziński


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer sprawy ZP-272-4  /GKN-2016                            Łosice dnia       04  lipca 2016 r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostosowania baz danych ewidencji gruntów i budynków gm. Platerów do zgodności z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych ( jt. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

 

I.  Nazwa i adres zamawiającego:

Starosta Łosicki  08-200 Łosice ul. Narutowicza 6

Strona: www.losice.pl

Godziny urzędowania - 7:30 do 15:30.

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:  www.losice.pl

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 

Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające

Główny przedmiot

74.27.41.00-1

 

 

74.27.43.00-3

 

#47

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

6 miesięcy od podpisania umowy.

Celem zamówienia jest dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków miasta Łosice  do zgodności z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu z dn.29 marca 2001 r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (jt .Dz.U z 2015 r. poz. 542 ze zm - poz.2109)

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy prowadzący      działalność gospodarczą, której podstawową dziedziną są prace geodezyjne i kartograficzne i spełniający niżej wymienione warunki  art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych :

a)         posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

b)         dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

c)         udzielą gwarancji na wykonane prace na 24 miesiące.

 

 

VIII. Informacja na temat wadium:

  Zamawiający nie wymaga wniesienia   wadium.

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium  - cena najniższa

Czas realizacji zamówienia

 90 pkt.

 10 pkt

 

#70

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2016-07-18 do godz. 12 00 w Starostwie Powiatowym w Łosicach  ul. Narutowicza 6 , 08-200 Łosice ,pokój 29 – sekretariat.

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2016-07-18 godz. 13 00 .

w Starostwie Powiatowym w Łosicach ul. Narutowicza 6

                       

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

                          

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczonew Biuletynie Zamówień Publicznych

Nr  118007

 

 

                                                                        S T A R O S T A

 

                                                                    mgr inż. Czesław Giziński 


ZP.272.3.GKN.2016

01 czerwca  2016r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt .1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych

/ tekst jednolity : Dz.U. z 2015r. poz. 2164, ze zm./

Starosta Powiatu Łosickiego  ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice - informuje , że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. " dostosowanie baz danych ewidencji gruntów  i budynków  gminy Łosice  ” wybrana została oferta :  Mariusz  Frątczak  Biuro Geodezyjno-Informatyczne  w  Siedlcach

ul. 11  Listopada 22/14,  08-110 Siedlce

Uzasadnienie wyboru:  cena oferty – 62 853,00zł.

W postępowaniu zostały złożone oferty przez:

 

 

L.p.

               Nazwa oferenta

           Adres oferenta

Ilość uzyskanych

punktów

1.

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych GEOKART  ŁOMŻYŃSKI  S.C.

M. Brzostowski  J. Nowacki

ul. Senatorska 12 A,

 18-400 Łomża

 

63,48

 

2

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Spółka z o.o.

ul. 1 Maja 13,

10-117 Olsztyn

 

52,86

3

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „OPGK”

Sp. z o.o.

Ul. Pniewskiego 3,

 80-952 Gdańsk

 

68,47

4

LEVEL Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Projektowe Sp. z o.o.

 

ul. Brzeska 97 ,

 08-110 Siedlce

 

52,12

 

5

ABM  Group spółka z o.o.

 

Al. Solidarności 75 lok. 9,

00-090 Warszawa

 

52,65

6

GEORES Sp. z o. o.  w  Rzeszowie

 

ul. Targowa 3,

35-064 Rzeszów

 

43,90

 

7

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „ EG i B” Sp.  z o.o.

Ul. Chmielna 2 A,

20-079 Lublin

 

48,67

8

Geokart – International Spółka z o. o.

 

ul. Wita Stwosza 44,

35-113 Rzeszów

 

54,08

9

GEOMAP  GEODECI  UPRAWNIENI

 

ul. Katedralna 7,

08-110 Siedlce

 

66,82

10

Mariusz Frątczak Biuro Geodezyjno-Informatyczne w Siedlcach

 

ul. 11 Listopada 22/14,

 08-110 Siedlce

 

97,15

11

CADASTRE spółka z o. o.

z/s Biała Podlaska

ul. Łukaszyńska  29 lok.25, 21-500 Biała Podlaska

 

68,29

 

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania

umowy w terminie do dnia 20. 06. 2016r. 

                        Dziękujemy za udział w przetargu i zapraszamy do udziału w następnych.

Od niniejszego zawiadomienia przysługują środki ochrony prawnej określone w  w/w ustawie.

                                                                                                

        

GF.    

                                                                                                   

Starosta Powiatu Łosickiego

mgr inż. Czesław Giziński


Numer sprawy: ZP. 272.3.GKN.2016

dnia 01 czerwca  2016 r.

 

 

INFORMACJA  Z  SESJI  OTWARCIA  OFERT

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Na wykonanie  : dostosowania baz danych ewidencji gruntów i budynków gminy Łosice

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości  - 115 000,00 zł.

 

Starosta Łosicki informuje,  że w dniu 2016-05-31 o godzinie 1300 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena zł.

Termin wykonania

dni

 

1

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych GEOKART ŁOMŻYŃSKI  S.C.

M. Brzostowski  J. Nowacki ul. Senatorska 12 A, 18-400 Łomża

 

95.474,32

 

220

 

2

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Spółka z o.o.

Ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

125.755,20

 

118

 

3

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „OPGK” Sp. z o. o.

Ul. Pniewskiego3, 80-952 Gdańsk

 

89.790,00

 

170

 

4

LEVEL Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Projektowe Sp. z o.o.

ul. Brzeska 97 , 08-110 Siedlce

 

134.316,00

 

93

 

5

ABM Group spółka z o.o.

Al. Solidarności 75 lok. 9,

 00-090 Warszawa

 

121.770,00

 

150

 

6

GEORES Sp. z o. o.  w  Rzeszowie

Ul. Targowa 3, 35-064 Rzeszów

 

188.682,00

 

135

 

7

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne ”EG i B” Sp. z o. o.

20-079 Lublin ,ul. Chmielna 2A

 

138.245,00

 

120

 

8

Geokart – International Spółka z o. o.

ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów

 

120.540,00

 

130

9

GEOMAP GEODECI UPRAWNIENI

Ul. Katedralna 7,08-110 Siedlce

 

94.000,00

 

140

 

10

 

Mariusz Frątczak Biuro Geodezyjno-Informatyczne w Siedlcach

Ul. 11 Listopada 22/14, 08-110 Siedlce

 

62.853,00

 

130

 

 

11

CADASTRE spółka z o. o.

z/s Biała Podlaska  ul. Łukaszyńska  29 lok.25, 21-500 Biała Podlaska

 

92.127,00

 

135

 

 

 

 

Starosta  Łosicki 

mgr inż. Czesław Giziński


OGŁOSZENIE

 

    Informacje w sprawie przetargu nieograniczonego na Dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków gm. Łosice do zgodności z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

 

Wszystkie informacje wraz z potrzebnymi dokumentami można pobrać poniżej.


 

Łosice  dnia 09 maja  2016 r.

Numer sprawy:GKN.272.8.2016                                                           

  

 

INFORMACJA  Z  OTWARCIA   I  WYBORU OFERTY

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie  Dokumentacji geode-zynej do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków części obrębów Krzywośnity i Liwki Włościa.ńskie gm.Huszlew

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości  4 920 zł.

 

Starosta Łosicki informuje,  że w dniu 2016-05-06 o godzinie 1300 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto zł.

Termin wykonania

 

   

   1

KA-RO Roman Bornus 17-332 Milejczyce

ul. 3  Maja 78

 

 

10 332

 

17.08.2016 r.

 

2

CADASTRE Sp. z o.o. 08-110  Siedlce

ul.B-pa Świrskiego 60

 

3 500

17.08.2016 r.

 

3

„ GeoMap”  inż.Jacek Marciniak 08-110 Siedlce ul.Katedralna 7

 

5 800

 

17.08.2016 r.

 

 

     
   

 

 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2

Starosta Łosicki

mgr inż. Czesław Giziński


 

Łosice  dnia 09 maja  2016 r. 

Numer sprawy:GKN.272.7.2016                                                           

                       

 

INFORMACJA  Z  SESJI  OTWARCIA  I WYBORU OFERTY

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie  Dokumentacji geode-zynej do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Falatycze gm.Platerów

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości  - 6 150 zł.

 

Starosta Łosicki informuje,  że w dniu 2016-05-06 o godzinie 1300 odbyło się otwarcie ofert.

Złożono następujące oferty:

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto zł.

Termin wykonania

 

 

1

CADASTRE Sp. z o.o. 08-110 Siedlce

ul.B-pa Świrskiego 60

 

3 500

 

10.08.2016

 

2

KA-RO Roman Bornus 17-332 Milejczyce

ul. 3 Maja 78

 

7872

 

j/w

 

3

PION II inż.J.Ptaszyński 08-200 Łosice

ul.Rynek 17

 

8000

 

j/w

 

4

„GeoMap”  inż.Jacek Marciniak 08-110 Siedlce ul.Katedralna 7

 

7800

 

j/w

 

     

 

JAKO NAJKORZYSTNIEJSZA WYBRANO OFERTĘ NR 1.

 

 

Starosta Łosicki

mgr inż. Czesław Giziński


Informacja

Informacja z sesji otwarcia ofert oraz zawiadomienie o wyborze oferty na dostosowanie baz danych można pobrać poniżej w formie załączników.


 Łosice 27.04.2016 r.

GKN.272.8.2016

 

 

 

          

O g ł o s z e n i e

 

 

Na podstawie §3 ust.1 i § 4  Regulaminu postępowania  przy udzielaniu zamówień w Starostwie Powiatowym w Łosicach, których wartość szacunkowa nie przekracza 30 000 euro  Starosta Łosicki zaprasza jednostki wykonawstwa geodezyjnego posiadające uprawnienia do sporządzania dokumentacji do celów prawnych do przystąpienia do przetargu na sporządzenie dokumentacji dla potrzeb aktualizacji ewidencji gruntów części  obrębów  Krzywośnity i Liwki Włościańskie gm. Huszlew  obejmującej  odcinek ok.400 m drogi nr 13-245 i działki przyległe

 

1.  Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia -  według załącznika nr 1.

2. Termin wykonania zamówienia -17 sierpnia  2016 r.

3. Kryteria oceny ofert  -  najniższa  cena.

4. termin składania ofert –  6.05.2016 r. do godz.12.00

 

            Publikując powyższe ogłoszenie oczekujemy na pisemne oferty zawierające cenę  netto i brutto  wykonania w/w  prac  zgodnie z warunkami określonymi  w  załączniku. Do oferty należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia zawodowe w zakresie 2 .

Dodatkowe informacje można  uzyskać  pod  telefonem  83-357 27 23 w godzinach

8.30-15.00 lub geodezja@losice.pl. 

 

 

Starosta

Czesław Giziński.


 Łosice 27.04.2016 r.

GKN.272.7.2016

 

 

 

 

O g ł o s z e n i e

 

 

Na podstawie §3 ust.1 i § 4  Regulaminu postępowania  przy udzielaniu zamówień w Starostwie Powiatowym w Łosicach, których wartość szacunkowa nie przekracza 30 000 euro  Starosta Łosicki zaprasza jednostki wykonawstwa geodezyjnego posiadające uprawnienia do sporządzania dokumentacji do celów prawnych do przystąpienia do przetargu na sporządzenie dokumentacji dla potrzeb aktualizacji ewidencji gruntów i budynków części  obrębu  Falatycze gm.Platerów obejmującej  zwarty kompleks działek o pow. 3,7 ha

 

1.  Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia -  według załącznika nr 1.

2. Termin wykonania zamówienia -10 sierpnia  2016 r.

3. Kryteria oceny ofert  -  najniższa  cena

4. termin składania ofert –  6.05.2016 r. do godz.12.00

            Publikując powyższe ogłoszenie oczekujemy na pisemne oferty zawierające cenę  netto i brutto  wykonania w/w  prac  zgodnie z warunkami określonymi  w  załączniku. Do oferty należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia zawodowe w zakresie 2 .

Dodatkowe informacje można  uzyskać  pod  telefonem  83-357 27 23 w godzinach

8.30-15.00 lub geodezja@losice.pl. 

 

 

Starosta

Czesław Giziński.


 

Numer sprawy ZP-272-2/GKN-2016                                    Łosice dnia  21  kwietnia 2016 r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostosowania baz danych ewidencji gruntów i budynków miasta Łosice do zgodności z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r.,

poz. 2164 ze zm.)

 

I.  Nazwa i adres zamawiającego:

Starosta Łosicki  08-200 Łosice ul.Piłsudskiego 6

Strona WWW. losice .pl

Godziny urzędowania - 7:30 do 15:30.

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

strona WWW .losice.pl

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 

Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające

Główny przedmiot

74.27.41.00-1

 

 

74.27.43.00-3

 

#47

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

6 miesięcy od podpisania umowy.

Celem zamówienia jest dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków miasta Łosice  do zgodności z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu z dn.29 marca 2001 r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (jt .Dz.U z 2015 r. poz. 542 ze zm  . poz.2109)

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy prowadzący      działalność gospodarczą, której podstawową dziedziną są prace geodezyjne i kartograficzne i spełniający wyżej wymienione warunki  art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych :

a)         posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

b)         dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

c)         udzielą gwarancji na wykonane prace na 24 miesiące.

 

 

VIII. Informacja na temat wadium:

  Zamawiający nie wymaga wniesienia   wadium.

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium  - cena najniższa

Czas realizacji zamówienia

 90 pkt.

 10 pkt

 

#70

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2016-05-05 do godz. 12 00 w Starostwie Powiatowym w Łosicach  ul. Narutowicza 6 , 08-200 Łosice ,pokój 29 – sekretariat.

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2016-05-05 godz. 13 00 .

w Starostwie Powiatowym w Łosicach ul. Narutowicza 6

                       

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

                          

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczonew Biuletynie Zamówień Publicznych

Nr 44477-2016 dnia 2016-04-20.

 

 

                                                                                   

  S T A R O S T A

mgr inż. Czesław Giziński

 


Łosice 29.02.2016 r.

 

GKN.272.2.2016

 

O g ł o s z e n i e

 

 

 Na podstawie §3 ust.1 i § 4  Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień w Starostwie Powiatowym w Łosicach, których wartość szacunkowa nie przekracza 14 000 euro  Starosta Łosicki zaprasza jednostki wykonawstwa geodezyjnego do przystąpienia do przetargu na

Przekształcenie plików komputerowych zawierających skany dokumentów uzasadniających  wpisy do ewidencji gruntów do postaci umożliwiającej zasilenie aplikacji EWOPIS

 

1.  Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia -  zgodnie z opisem w załączniku

2 . Termin wykonania zamówienia - 31 maja 2016 r.

3. Kryteria oceny ofert - najniższa cena 

4. Termin składania ofert – 8 marca 2016 r. do godz.12.00

 

Do przetargu przystąpić mogą podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług geodezyjnych. Na potwierdzenie tego faktu do oferty należy dołączyć stosowny dokument (potwierdzoną kopię).

Oferty należy składać w formie pisemnej,  faxem  lub pocztą elektroniczną na adres powiat@losice.pl .W ofercie należy podać cenę netto i brutto za całość opracowania .

W umowie zawarta będzie klauzula o udzieleniu na wykonane dzieło gwarancji na okres 12 miesięcy od daty odbioru.

Dodatkowe informacje można  uzyskać  pod  telefonem  83-357 27 23 w godzinach 8.30-15.00 lub geodezja@losice.pl. 

 

 S t a r o s t a

Czesław Giziński

 

WC

Do pobrania: