Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z obszaru kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Treść ogłoszenia dostępna na stronie BIP Starostwa: http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/243957


Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z obszaru kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Łosice, dnia 02.06.2021 r.

IN.524.3.2021 

 

OGŁOSZENIE

 

o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z obszaru kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku.

  

Zarząd Powiatu Łosickiego, działając na podstawie art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z póź. zm.) unieważnił otwarty konkurs ofert, ogłoszony Uchwałą Nr 210/2021 Zarządu Powiatu Łosickiego z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z obszaru kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku.

W ramach ogłoszonego konkursu, w terminie wskazanym w ogłoszeniu nie złożono żadnej oferty.

 

 

STAROSTA POWIATU ŁOSICKIEGO

Janusz Kobyliński


Uchwała w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego

Uchwała nr   217/2021 
Zarządu Powiatu Łosickiego 
z dnia 31 maja 2021 r.

 

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z obszaru kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku.

 

            Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 t.j.), oraz art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z póź. zm.), Zarząd Powiatu Łosickiego uchwala, co następuje :

 

§ 1

            Z uwagi na niezłożenie żadnej oferty, unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z obszaru kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku ogłoszony  Uchwałą Nr 210/2021  Zarządu Powiatu Łosickiego z dnia 23 kwietnia 2021 r.

 

§ 2

Unieważnienie konkursu ofert, o którym mowa w § 1 podlega publikacji:

1. na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łosicach,

2. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łosicach,

3. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łosicach.

  

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Łosickiego.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Zarząd Powiatu Łosickiego:

Przewodnicząca Zarządu – Janusz Kobyliński                                    

Wiceprzewodniczący Zarządu – Michał Michaluk                           

Członek Zarządu –  Stefan Iwanowski                                                

Członek Zarządu – Waldemar Kita                                                                                                        

Członek Zarządu – Marian Waszczuk                                                


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z obszaru wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2021 roku.

Treść ogłoszenia dostępna na stronie BIP Starostwa:

http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/242495


Zarząd Powiatu Łosickiego ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z obszaru kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury u dziedzictwa narodowego

Treść ogłoszenia dostępna na stronie BIP Starostwa:

http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/242743


Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z obszaru wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2021

Treść ogłoszenia dostępna na stronie BIP Starostwa:

http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/242744


Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z obszaru turystyka i krajoznawstwo w 2021 roku

Treść ogłoszenia dostępna na stronie BIP Starostwa:

http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/242494


W sprawie przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert na realizacje w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Łosickiego

Treść ogłoszenia dostępna na stronie BIP Starostwa:
http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/242049


Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z obszaru turystyka i krajoznawstwo w 2020 roku

Treść ogłoszenia dostępna na stronie BIP Starostwa:
http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/241117


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z obszaru wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2020

Treść ogłoszenia dostępna na stronie BIP Starostwa:
http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/241118


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z obszaru wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2020 ro

Treść ogłoszenia dostępna na stronie BIP Starostwa:
http://www.e-bip.pl/Start/37/ActDetails/160787


Ogłoszenie konkursu kultura fizyczna i sport 2020 r.

Treść ogłoszenia dostępna na stronie BIP Starostwa:
http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/240839


Ogłoszenie konkursu turystyka i krajoznastwo 2020 r.

Treść ogłoszenia dostępna na stronie BIP Starostwa:
http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/240840


Unieważnienie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z obszaru turystyki i krajoznastwa. 

Treść ogłoszenia dostępna na stronie BIP Starostwa:
http://e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/241010


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

application/octet-stream Formularz na kandydata.docx (23.8 KiB)

application/octet-stream Ogloszenie naboru do kk 2020.docx (22.6 KiB)

application/pdf Uchwala Nr 109_2020 Zarzadu Powiatu Losickiego z dnia 28 lutego 2020 r..pdf (498.2 KiB)Konkurs ofert na realizację zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z obszaru turystyka i krajoznawstwo w 2019 roku

application/pdf uchwala 36 zpl 290419.pdf (229.6 KiB)

application/pdf uchwala 37 zpl 290419.pdf (60.1 KiB)

application/pdf uchwala 38 zpl 290419.pdf (57.1 KiB)


Konkurs ofert na realizację zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z obszaru wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2019 roku

application/pdf OFERTA .PDF (110.6 KiB)

text/rtf OFERTA .rtf (249.3 KiB)

application/vnd.oasis.opendocument.text Ogloszenie - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.odt (21.0 KiB)

application/pdf uchwala_28_19_zpl_270319.pdf (311.8 KiB)


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

application/octet-stream Ogloszenie o naborze kandydatow na czlonkow Komisji Konkursowych - formularz.docx (22.5 KiB)

application/pdf uchwala_zpl_20_19.pdf (1.8 MiB)


Konkurs ofert na realizację zadania publicznego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z obszaru kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku

application/msword OFERTA.doc (210.0 KiB)

application/pdf OFERTA.PDF (213.4 KiB)

application/pdf uchwala 3419 100419.pdf (65.7 KiB)

application/pdf uchwala_zpl_19_19.pdf (2.2 MiB)

application/pdf uchwala_z_270319_powolanie_komisji.pdf (68.5 KiB)


Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych Powiatu Łosickiego

application/pdf uchwala_132019_zpl_280119.pdf (74.4 KiB)


Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Powiatu Łosickiego

application/pdf Harmonogram oglaszania konkursow ofertowych w 2018 roku.pdf (215.4 KiB)

application/pdf Uchwala 167_18.pdf (43.3 KiB)