Starostwo Powiatowe w Łosicach > O Powiecie Łosickim

Powiat Łosicki

Powiat Łosicki ponownie zaistniał od 01.01.1999, Zajmując powierzchnię 772 km2, objął gminy: Łosice, Huszlew, Olszanka, Platerów, Sarnaki i Stara Kornica. Obszar powiatu położony jest na terenie trzech mezoregionów makroregionu Niziny Południowopodlaskiej: Wysoczyzny Siedleckiej, Podlaskiego Przełomu Bugu oraz Równiny Łukowskiej. Charakterystyczny jest dla niego krajobraz stroglacjalny ze słabo rozróżnialnymi formami polodowcowymi, małymi wysokościami względnymi i bezwzględnymi oraz brakiem jezior. W rejonie Łosice-Szpaki-Kornica-Horoszki-Mielnik przebiega ciąg zniszczonych moren czołowych zlodowacenia Odry, wysokość bezwzględna sięga tam nawet do ok. 190 m n.p.m., teren ma charakter falisty.

Polodowcowa rzeźba terenu powiatu sprzyja rozwojowi rolnictwa, niestety większość gleb należy do niskich klas bonitacyjnych: V, VI klasa w okolicach Łosic i zachodnich częściach powiatu, IIIa i IIIb w centralnej i południowej części. Najlepsze gleby klasy I i II – mady rzeczne występują głównie w dolinie Bugu, na północy. Położenie powiatu w regionie klimatycznym podlasko-poleskim sprawia, pozostaje on pod wpływem klimatu kontynentalnego bardziej zachodnia, czy centralna część kraju. Zarysowuje się to szczególnie w dużych amplitudach rocznych temperatur (22-23°C), niskich temperaturach zimowych (-8,5 - -9°C), znacznej przewadze opadów letnich nad zimowymi, skróceniem okresów przejściowych między porami roku, krótszym okresem wegetacyjnym (200-210 dni).

Główne rzeki powiatu to: Bug stanowiący północną granicę powiatu, Toczna (32 km), Sarenka (12 km). We wsi Próchenki bierze początek Liwiec. Baza surowcowa powiatu jest uboga: piaski i żwiry polodowcowe, kreda w okolicach Kornicy oraz torfy w dolinach rzek.Dojazd do Łosic: krajowa droga nr 19 (Lublin – Białystok) oraz wojewódzka nr 698 (Siedlce – Terespol).

Na podstawie: K. Dziołak Ziemia łosicka – położenie i warunki naturalne, w: Łosice i ziemia łosicka, Łosice 2005.

Uchwała Nr XXXVI/199/2021

Uchwała Nr XXXVI/199/2021 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/114/16 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łosickiego, została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 30 marca 2021 r. pod poz. 2715.

Tekst jednolity Statutu Powiatu Łosickiego

Obwieszczenie Rady Powiatu Łosickiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Łosickiego zostało opublikowane w Dz.Urz.Woj.Maz. z dnia 7 marca 2019 r. pod. poz. 3138. 

Aktualny Statut Powiatu Łosickiego

Uchwała Nr XXXII/114/16 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łosickiego, została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 2 grudnia 2016 r. pod poz. 10473.

Zmiana Statutu Powiatu Łosickiego

Uchwała Nr XXIX/109/16 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 24 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łosickiego została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 28 października 2016 r. pod poz. 9174. 

Statut Powiatu Łosickiego

Przyjęty Uchwałą Nr XXIII/113/2001 Rady Powiatu Łosickiego
z dnia 5 października 2001 r.
ze zmianami przyjętymi :
Uchwałą IV/26/03 Rady Powiatu Łosickiego
z dnia 30 stycznia 2003 r.,
Uchwałą XXXI/202/05 Rady Powiatu Łosickiego
z dnia 22 grudnia 2005r.
Uchwałą II/9/06 Rady Powiatu Łosickiego
z dnia 14 grudnia 2006r.
Uchwałą XLI/207/09 Rady Powiatu Łosickiego
z dnia 29 czerwca 2009r.

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Łosickiego


DANE STATYSTYCZNE


Prognoza ochrony środowiska dla powiat łosickiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024

application/pdf Raport o stanie powiatu za 2018 rok


Gminy Powiatu Łosickiego